Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

  Број: СУ- 170/22                                                                                         

  Бања Лука, 5. маja 2022.                                                                                                                                                                                                                           

              На основу члана 70. ст.1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 5. маја 2022. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА, број: PO-053/2022 od 18. априла 2022. године за набавку рачунарске опреме за потребе Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци рачунарске опреме у износу од 80.976,16 KM без ПДВ-а, односно 94.742,11 KM са ПДВ-ом.

  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (из пројекта трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).

  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

  О б р а з л о ж е њ е

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке рачунарске опреме, број СУ-121/22 од 30. марта 2022. године, у циљу опремања нове зграде. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-1-1-6-3-3/22, објављеном на Порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, број 20/22 од 08. априла 2022. године, проведен је отворени поступак за достављање понуда за набавку тражене рачунарске опреме. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки  преузелo je 25 (двадесет и пет) потенцијалних понуђача.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је јавно отварање приспјеле понуде 21. априла 2022. године у 10:30 часова, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „економски најповољнија понуда“ доставио само један понуђач и то „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА, са понудом у износу од 80.976,16  KM без ПДВ-а, односно 94.742,11 KM са ПДВ-ом.

  Комисија је такође констатовала да достављена понуда испуњава све формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске као уговорног органа постављене у тендерској документацији, те да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од десет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ               

                                                                                                       Мр Џерард Селман с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • Понуђачу,

  • Комисији за јавне набавке,

  • Рачуноводсву

  • wеб страницa,

  • а/а

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења