Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

  Број: СУ- 91/21                                                                                                

  Бања Лука, 31. март 2021.                                                                                                                                                                                        

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „АУТОКОМЕРЦ В.С.“ Бањалука за одржавање возила Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „АУТОКОМЕРЦ В.С.“ Бањалука ће се закључити уговор за оџавање возила за 2021. годину по вриједности норма сата за возила ван гаранције 29,34 КМ + ПДВ и за возила у гаранцији по вриједности норма сата од 36,41 КМ + ПДВ.

  3. Расходи за плаћање одржавања возила вршиће се са позиције 412500 – Раходи за текуће одржавање.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, планирао одржавање возила у процјењеној вриједности до 5.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „АУТОКОМЕРЦ В.С.“ Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „АУТОКОМЕРЦ В.С.“ Бањалука у укупном износу до 5.000,00 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                             Мр Џерард Селман с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења