Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

   

  Broj: SU- 111/20                                                                                         

  Banja Luka, 7. april 2020.                                                                                                                                   

    

              Na osnovu člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 7. aprila 2020. godine,  d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU FOTOKOPIR APARATA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „BIRO. KIP“ d.o.o. Banjaluka“ za nabavku fotokopir aparata prema uslovima iz Obavještenja o nabavci broj: 895-7-1-4-3-1/20 od 25. februara 2020. godine.

  2. Sa ponuđačem „BIRO. KIP“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima nabavke fotokopir aparat u ukupnom iznosu od 19.983,60 KM KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje fotokopir aparata vršiće se sa pozicije 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.

   

  O b r a z l o ž e nj e

              Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske razmotrila je, 11. marta 2020. godine, prispjelu ponudu po predmetnom konkurentskom zahtjevu.

  Ustavni sud Republike Srpske je, na prijedlog Komisije za nabavke, u skladu sa članom 70. st 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama i člana 19. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

              Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovog Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

             

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                  Mr Džerard Selman,s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja