Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку службеног моторног возила

  Број: СУ- 221/18                                                                                         

  Бања Лука, 29. август 2018.                                                                     

             

              На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14) и Плана јавних набавки за 2018. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. августа 2018. године,    д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „АУТОРАД“ д.о.о. Пелагићево за набавку службеног моторног возила за потребе Уставног суда Републике Српске према условима из Обавјештења о набавци број 895-1-1-5-3-2/18 од 10. јула 2018. године.

  2. Са понуђачем „АУТОРАД“ д.о.о. Пелагићево Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима набавке службеног моторног возила за потребе Уставног суда Републике Српске, у износу до 76.597,56 КМ. Расходи за плаћање набавке службеног моторног возила за потребе Уставног суда Републике Српске вршиће се са позиције 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  Образложење

   

              Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске размотрила је, 6. августа 2018. године, као једину приспјелу, понуду понуђача  „АУТОРАД“ д.о.о. по предметном отвореном поступку – јавне набавке роба. Руководећи се методологијом најниже цијене, Уставни суд Републике Српске је, на приједлог Комисије за набавке, у складу са чланом 70. ст 1 и 3. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

              Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овог Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.                                                                                    

   

   

  ПРЕДСЈЕДНИК

  УСТАВНОГ СУДA

  Мр Џерард Селман, с.р.

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења