Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

            Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) stav 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 3. aprila 2017. godine,  d o n i j e l o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

          Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore broj: 02/1-021-201/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine.

 

                                                           O b r a z l o ž e  nj  e

 

           Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 27. marta 2017. godine  Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa akt broj: 03.1/I-126/17, kojim se, saglasno zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži  utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog  interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore broj: 02/1-021-201/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine. Uz navedeni akt dostavljeni su predmetni zaključak, Informacija o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-10/17 od 7. marta 2017. godine, te Obrazloženje ove odluke broj: 03.2-5-10/17-1 od 8. marta 2017. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda navodi se da je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj posebnoj sjednici, održanoj 27. februara 2017. godine, izglasala pomenuti zaključak, te je isti, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, dostavila na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske. Klub delegata bošnjačkog naroda je svojim aktom broj: 03.2-5-10/17 od 7. marta 2017. godine odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda smatrajući da je, između ostalog, Zaključkom o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore broj: 02/1-021-201/17 povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost svih klubova povodom predmetne odluke, kao ni Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da donese odluku da li je ovim aktom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

     Pored navedenog, u prilogu akta broj 03.1/I-126/17 od 27. marta 2017. godine predsjedavajuća Vijeća naroda dostavila je Sudu i izvod iz stenograma sa Dvadeset druge posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane 27. februara 2017. godine, izvod iz stenograma sa Petnaeste sjednice Vijeća naroda Republike Srpske, održane 14. marta 2017. godine (dio koji se, između ostalog, odnosi na razmatranje odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u pogledu pomenutog zaključka), i izvod iz stenograma sa Trinaeste sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, održane 24. marta 2017. godine (u dijelu koji se odnosi na usaglašavanje stavova povodom osporenog zaključka).

         Na osnovu pomenutih akata predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske kao i priložene dokumentacije, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa je utvrdilo da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, 7. marta 2017. godine, jednoglano, glasovima svih sedam prisutnih delegata, donio Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključkom o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, broj: 02/1-021-201/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine. Pored toga, Vijeće ovog suda utvrdilo je da se na Petnaestoj sjednici Vijeća naroda, održanoj 14. marta 2017. godine o Odluci Kluba delegata bošnjačkog naroda od 7. marta 2017. godine, glasalo po proceduri za zaštitu vitalnog interesa, ali da nije postignuta saglasnost svih klubova u Vijeću naroda, kao i da Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine na Trinaestoj sjednici, održanoj 24. marta 2017. godine, nije postigla saglasnost povodom ovog pitanja.

          Zaključak o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, broj: 02/1-021-201/17 donijela je Narodna skupština Republike Srpske  s pozivom na član 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske te članove 182,  187. st. 1. i 2. i član 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11). Ovim zaključkom Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore (tačka 1).  Navedeno je i da ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (tačka 2).

           Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ovog suda je, prije svega, razmotrilo pravnu prirodu predmetnog akta Narodne skupštine Republike Srpske, budući da ova činjenica, po ocjeni Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda, pa time i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa.

         Članom 187.  stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) propisano je da se zaključkom utvrđuje politika izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Narodna skupština, daju smjernice za sprovođenje te politike i utvrđuju obaveze Vlade, ministarstva i posebnih organizacija u sprovođenju te politike, pripremanju zakona i drugih akata.

        Vijeće je ocijenilo da iz sadržine osporenog zaključka, kao i pitanja koje tretira, proizlazi da se ovim aktom usvaja određena informacija koja se tiče Zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore.  S obzirom na to da predmetni zaključak ne sadrži pravnu normu opšteg karaktera, niti na opšti način uređuje odnose, Vijeće je utvrdilo da isti nema karakteristike pravnog akta, već po svojoj prirodi predstavlja radni akt Narodne skupštine u vezi sa razmatranjem Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore.  

          Uzimajući u obzir izloženo, a  imajući u vidu odredbe člana 115. Ustava Republike Srpske, koji je dopunjen tačkom 1. Amandmana LXXXVIII na Ustav, prema kojim Ustavni sud, pored ostalog, odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom (stav 1. tač. 1. i 2), te o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda (stav 2. tačka 1), Vijeće je utvrdilo da nije u okviru njegove nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenog zaključka sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda, odnosno da nisu ispunjene procesne pretpostavke za ocjenu osnovanosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa ovog naroda u osporenom zaključku.   

 

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

 

        Ovo rješenje donijelo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u sastavu: predsjedavajući Vijeća Vojin Bojanić, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić i Irena Mojović.

Broj: UV-6/17

3. aprila 2017. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Vojin Bojanić, s.r.

 

 

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>