Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

       Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) stav 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 3. aprila 2017. godine,  d o n i j e l o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

         Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u  Zaključcima u vezi Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-202/17.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 27. marta 2017. godine  Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akt broj: 03.1/I-127/17, kojim se, saglasno zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži  utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključcima u vezi  Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-202/17. Uz navedeni akt dostavljeni su predmetni zaključci i Odluka o pokretanju postupka  zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-10/17 od 7. marta 2017. godine, te Obrazloženje ove odluke broj: 03.2-5-10/17-1 od 8. marta 2017. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske navodi se da je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj posebnoj sjednici održanoj 27. februara 2017. godine, izglasala osporene zaključke. Takođe je navedeno da je Klub delegata bošnjačkog naroda svojim aktom broj: 03.2-5-10/17 od 7. marta 2017. godine pokrenuo proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda smatrajući da se ovim zaključcima ugrožavaju vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. S obzirom na to da Vijeće Naroda Republike Srpske na Petnaestoj redovnoj sjednici održanoj 14. marta 2017. godine, nije postiglo saglasnost svih klubova u Vijeću naroda na uloženu Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa i da Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, na Trinaestoj sjednici održanoj 24. marta 2017. godine, nije usaglasila tekst osporenih zaključaka, predlažu da Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odluči da li je ovim aktom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.  

         U prilogu akta predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske, pored navedenog, dostavljeni su i izvodi iz stenograma sa: Dvadeset druge posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 27. februara 2017. godine; Petnaeste sjednice Vijeća naroda Republike Srpske, održane 14. marta 2017. godine, i Trinaeste sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, održane 24. marta 2017. godine.

         Na osnovu navedenog akta predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske kao i priložene dokumentacije, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa je utvrdilo da je za zahtjev za pokretanje postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u osporenim zaključcima glasalo jednoglasno, sedam prisutnih delegata Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske,  da se glasalo  po  proceduri  za zaštitu vitalnog interesa, ali da povodom ovog pitanja nije postignuta saglasnost svih klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda, kao ni saglasnost Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske.

         Pored navedenog, Vijeće je utvrdilo da je u obrazloženju Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, između ostalog, navedeno da Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da je Narodna skupština osporenim zaključcima povrijedila vitalni nacionalni interes u smislu člana 70. stav (5) alineja 9. Ustava Republike Srpske, odnosno vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda u smislu ostvarivanja njegovog prava na istinu i pravdu za žrtve koje je pretrpio bošnjački narod tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osporenim zaključcima, kako se navodi u obrazloženju, Narodna skupština Republike Srpske podriva Dejtonski mirovni sporazum, ugrožava ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine te blokira institucije i organe Bosne i Hercegovine na putu euroatlanskih integracija i ispunjavanja ciljeva iz reformske agende.

          Zaključke  u vezi  Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, Narodna skupština Republike Srpske izglasala je na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-202/17, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, te članova 182, 187. stav 1. i 2. i člana 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11). Ovim zaključcima Narodna skupština Republike Srpske izražava svoje stavove u vezi Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore. U tom smislu, Narodna skupština Republike Srpske ovim aktima, pored ostalog, odbacuje i oštro osuđuje odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u Bosni i Hercegovini da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu (tačka 1), smatra da ovakav način donošenja odluka, navodno u ime Bosne i Hercegovine, a bez poštivanja procedura predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i bez učešća drugih konstitutivnih naroda u donošenju odluka u ime Bosne i Hercegovine, zahtijeva hitno i jasno reagovanje međunarodne zajednice (tačka 2), smatra da se zbog navedenog djelovanja bošnjačkog političkog rukovodstva još jednom potvrdila neophodnost da je za odluke od vitalnog interesa za Republiku Srpsku i konstitutivnog srpskog naroda, koje se donose na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine potrebno dobiti saglasnost organa i institucija Republike Srpske (tačka 3),  traži od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine da iskoriste sva pravna i politička sredstva u cilju onemogućavanja donošenja bilo kakvih odluka na nivou zajedničkih organa i institucija Bosne i Hercegovine sve dok se ne riješe vitalna pitanja Republike Srpske (tačka 4), apeluje na sve političke aktere u Republici Srpskoj da o svim pitanjima od posebnog značaja za Republiku Srpsku pokažu neophodno jedinstvo, ozbiljnost i odgovornost prema Republici Srpskoj (tačka 5), čvrsto stoji na poziciji odbrane slova Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava koja Republici Srpskoj po tom sporazumu pripadaju (tačka 6), ukazuje na neophodnost donošenja akata o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (tačka 7), zadužuje Vladu Republike Srpske da u saradnji sa predstavnicima Republike Srpske na nivou zajedničkih organa Bosne i Hercegovine pripreme odgovor Republike Srpske na sva trenutna pitanja koji će biti upućen svim relevantim međunarodnim institucijama (tačka 8), da odbacuje praksu jednostranog odlučivanja i uzurpacije zajedničkih organa Bosne i Hercegovine (tačka 9), da smatra da je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović prekršio Ustav Bosne i Hercegovine (tačka 10), da traži od institucija na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine da ispune sve prethodne mjere iz pisma namjere koje su preduslov za realizaciju reformske agende na putu ka Evropskoj uniji (član 11), da smatra da je na putu ka Evropskoj uniji neopravdano dalje postojanje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, i traži ukidanje ove institucije (član 12), te da ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike   Srpske" (tačka 13).

          Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ovog suda je, prije svega, razmotrilo pravnu prirodu predmetnih  zaključaka  Narodne skupštine Republike Srpske, budući da ova činjenica, po ocjeni Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda, pa time i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa.

         Članom 187. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) propisano je da se zaključkom utvrđuje politika izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Narodna skupština, daju smjernice za sprovođenje te politike i utvrđuju obaveze Vlade, ministarstva i posebnih organizacija u sprovođenju te politike, pripremanju zakona i drugih akata.

         U konkretnom slučaju, iz sadržine predmetnih zaključaka, kao i pitanja koja se njima  tretiraju proizlazi da ovi zaključci ne sadrže pravne norme opšteg karaktera, već je riječ o aktu kojim se izražava politički stav Narodne skupštine u pogledu određenih  pitanja političke prirode, odnosno u vezi Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore.

         Imajući u vidu odredbe članova 115. i 116. stav 2. Ustava Republike Srpske, te Amandmana LXXXVIII tačka 1. i 2. na Ustav, kojim su propisane nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa ovog Suda, te činjenicu da osporeni  zaključci nemaju karakter opšteg akta, Vijeće  je utvrdilo  da nije nadležno da razmatra predmetni akt.

          Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

          Ovo rješenje donijelo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u sastavu: predsjedavajući Vijeća Amor Bukić, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić,  Zlatko Kulenović, prof. dr. Duško Medić i Irena Mojović.+,

Broj: UV-7/17

3. aprila 2017. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Amor Bukić, s.r.

 

 

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>