Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

  Na osnovu čl. 13. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12 i 29/13) i člana 7. stav 1. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/12), Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine, d o n i o   j e

  PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

  Član 1.
  (Predmet uređivanja)

  Ovim pravilnikom definišu se pravila postupka javnih nabavki roba i usluga koje provodi Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), uslovi za primjenu direktnog sporazuma, principi dodjele direktnog sporazuma, početak i izvršenje postupka direktnog sporazuma, kao i zaključivanje direktnog sporazuma.

  Član 2.
  (Definicija
  )

  Direktni sporazum je postupak u kojem Ustavni sud nakon ispitivanja tržišta traži pisanim putem ili putem portala javnih nabavki prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet nabavke i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačni sporazum.

  Član 3.
  (Uslovi za primjenu postupka direktnog sporazuma)

  Postupak direktnog sporazuma može se provesti kada je procijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00 KM, pri čemu ukupna procijenjena vrijednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 10.000,00 KM, shodno članu 87. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.
  Ugovorni organ može započeti postupak direktnog sporazuma ako je takva nabavka predviđena planom nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

  Član 4.
  (Početak postupka)

  U postupku direktnog sporazuma predviđenog Planom javnih nabavki ne donosi se odluku ili rješenje o pokretanju postupka u pisanom obliku.
  Ukoliko javna nabavka nije predviđena Planom javnih nabavki, Ustavni sud pokreće postupak javne nabavke donošenjem posebne odluke u pisanom obliku koja mora da sadrži podatke određene članom 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
  Procijenjivanje vrijednosti javne nabavke koja se dodjeljuje direktnim sporazumom vrši se na način koji je propisan članom 15. Zakona o javnim nabavkama.
  Ustavni sud zasniva računanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci na ukupnom iznosu koji će platiti bez poreza na dodatu vrijednost. Procijenjena vrijednost robe, usluga i radova čini njena tržišna vrijednost u vrijeme kada ugovorni organ započinje postupak javne nabavke.

  Član 5.
  (Izvršenje postupka)

  Ustavni sud ispituje tržište i traži pisani prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.
  Nakon što se primi prijedlog cijene ili ponuda od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sporazuma:
  a) pregovara se sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili
  b) prihvata se prijedlog cijene ili ponuda jednog ponuđača i/ili
  c) provodi se druga vrsta postupka definisana Zakonom o javnim nabavkama.

  Član 6.
  (Izbor ponuđača)

  Kod izbora ponude treba uzeti u obzir faktore kao što su: cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetske i funkcionalne zahtjeve, karakteristike koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke i sl.
  Ustavni sud će  izabrati ponuđača na način koji garantuje najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Kada se traži prijedlog cijene ili ponuda ponuđačima će se dati određeni rok da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir komleksnost nabavke.

  Član 7.
  (Zaključivanje direktnog sporazuma)

  Direktni sporazum smatra se zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

  Član 8.
  (Dostavljanje izvještaja)

  Ustavni sud obavezan je Agenciji za javne nabavke BiH dostavljati izvještaje o zaključenom direktnom sporazumu.
  Ugovorni organ najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na portalu javnih nabavki objavljuje osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora.

  Objavljivanje iz prethodnog stave ovoga člana sadrži sljedeće podatke:
  a)    redni broj;
  b)    opis i oznaku po JRJN;
  c)    vrstu postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki za koje postoji obaveza objave obavještenja o dodjeli ugovora;
  d)    podatke o dobavljaču (naziv, ID broj, mjesto);
  e)    osnovne elemente ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period i dr.);
  f)    opis izmjene osnovnih elemenata ugovora sa datumom izmjene;
  g)    ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene (nakon zaključenog pojedinačnog ugovora);
  h)    datum zaključenja ugovora;
  i)    datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost;
  j)    napomenu ili obrazloženje (značajnije izmjene, raskid ugovora i sl).

  Član 9.
  (Pravo žalbe)

  U postupku direktnog sporazuma žalba nije dopuštena.

  Član 10.
  (Prelazne i završne odredbe)

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda Repoblike Srpske.
  Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku direktnog sporazuma broj SU-339/21 od 24. novembra 2021. godine.

  PREDSJEDNIK
  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
  Mr Džerard Selman

  Broj: SU-79/23                        
  22. februar 2023.

   

    
   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
   Назив документаВеличина
   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (PDF)0,4 MB
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja