Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 509 /22                                                                                            

  Banja Luka, 7. decembar  2022.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

              Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 7. decembra 2022. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU TOGA

  ZA SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Moda“ d.o.o. Banja Luka, broj 20/22 od 11. novembra 2022. godine, za nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.

         2. Sa ponuđačem „Moda“ d.o.o. Banja Luka će se zaključiti ugovor za javnu nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske u ukupnom iznosu od 2.050,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.398,50 KM sa PDV-om.

         3.  Rashodi za plaćanje navedene robe od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-365/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku toga za sudije Ustavnog suda Republike Srpske. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu robu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Moda“ d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Moda“ d.o.o. Banja Luka u ukupnom iznosu od 2.050,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.398,50 KM sa PDV-om Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

                                                                                                                                                                                                                 Mr Džerard Selman, s.r. 

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja