Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 416/22                                                                                              

  Banja Luka, 12. oktobar  2022.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  

              Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 12. oktobra 2022. godine, d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE  ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  SISTEMATSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

  U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

   

              1. Prihvata se ponuda ponuđača ZU Specijalistički centar „Deamedica” Banja Luka, broj 25-09/22 od 30. septembra 2022. godine, za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnom sudu Republike Srpske.

              2. Sa ponuđačem ZU Specijalistički centar „Deamedica” Banja Luka će se zaključiti ugovor za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnom sudu Republike Srpske u vrijednosti od 3.494,00 KM.

             3.  Rashodi za plaćanje navedene usluge od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 412 900 – Ostali nepomenuti rashodi.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-363/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za traženu uslugu sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnom sudu Republike Srpske procjenjene vrijednosti do 4.300,00 KM bez PDV-a, odnosno do 5.031,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača ZU Specijalistički centar „Deamedica”  d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača ZU Specijalistički centar „Deamedica” d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

   


                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

                                                                        

                                                                                                    Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja