Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-415/22                                                                                               

  Banja Luka, 19. oktobar  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 12. oktobra 2022. godine, d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  OBEZBJEĐENjA NOVOG OBJEKTA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača Sector security” d.o.o. Banja Luka, broj 715/22 od 27. septembra 2022. godine za nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu (mjesec novembar i decembar).

  2. Sa ponuđačem Sector security” d.o.o. Banja Luka će se zaključiti ugovor za nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti od 5.152,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.027,84 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje navedene usluge od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 412 200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga.

    

   O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-360/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za traženu uslugu obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske za mjesece novembar i decembar 2022. godine, procjenjene vrijednosti do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Sector security” d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Sector security” d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                        USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                       

                                                                                                         Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja