Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga izrade energetskog certifikata za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-  377/22                                                                                             

  Banja Luka, 21. septembar  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 21 . septembra 2022. godine d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE 

  ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZRADE ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA NOVU ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Termotehnika” d.o.o. Banja Luka, broj: P-56-09/2022 od 19. septembra 2022. godine, za nabavku usluga izrade energetskog certifikata za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske. 

  2. Sa ponuđačem Termotehnika” d.o.o. Banja Luka će se zaključiti ugovor za nabavku usluge izrade energetskog certifikata za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti od 2.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.925,00 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje navedene usluge od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 511 111 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata

    

   O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-362/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za traženu uslugu izrade energetskog certifikata za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske procjenjene vrijednosti do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Termotehnika” d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Termotehnika” d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

                                                                        

                                                                                                    Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja