Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku natpisa za obilježavanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 374/22                                                                                              

  Banja Luka, 21. septembar  2022.                                                                                                                                                   

   

  Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 21. septembra 2022. godine d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE  ZA JAVNU NABAVKU NATPISA ZA OBILjEŽAVANjE NOVE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača Studio design” d.o.o. Banjaluka, broj 327630-6 od 16. septembra 2022. godine za nabavku natpisa za obilježavanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske .

  2. Sa ponuđačem Studio design” d.o.o. Banjaluka će se zaključiti ugovor za nabavku natpisa za obilježavanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti od 1.345,00 bez PDV-a, odnosno 1.573,65 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje natpisa za obilježavanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vršiće se sa pozicije grupe 412 700 – Rashodi za stručne usluge.

    

   O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-357/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za traženu robu procjenjene vrijednosti do 2.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 2.340,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu robu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača Studio design” d.o.o. Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača Studio design” d.o.o. Banjaluka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.


                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

                                                                        

                                                                                                    Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja