Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe Biltena br. 26

  Broj: SU-239/22                                                                                                      

  Banja Luka, 29. jun 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 29. juna 2022. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA USLUGE ŠTAMPE BILTENA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE BROJ 26

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka, broj 01/04-306/22 6. juna 2022. godine za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 26.

  2. Sa ponuđačem „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima usluge po ponuđenoj cijeni za prvi tom od 13,65 KM/kom bez PDV-a, odnosno 15,97 KM/kom sa PDV-om i za drugi tom 11,05 KM bez PDV-a, odnosno 12,92 KM sa PDV-om. Prelom teksta po strani 0,80 KM sa PDV-om..

  3. Rashodi za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 26 vršiće se sa pozicije 412700 – Rahodi za stručne usluge.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-193/22 od 25. maja 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku usluga štampanja Bitena broj 26 procjenjene vrijednosti do 5.200,00 KM bez PDV-a, odnosno do 6.084,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                                  PREDSJEDNIK 

  - ponuđač,                                                        USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                      

  - računovodstvo,                                                           Mr Džerard Selman, s.r.                                                 

  - a/a                                                                                                     

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja