Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2022. godini

  Broj: SU- 116/22                                                                                         

  Banja Luka, 30. mart 2020.                                                                                                                                               

          

              Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva u 2021. godini, broj: SU-66/22 od 23. februara 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 30. marta 2022. godine,  d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA U 2022. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka za nabavku motornog euro dizel goriva za potrebe službenih vozila Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „NESTRO PETROL“ a.d. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci motornog euro dizel goriva u iznosu od 10.224,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.962,08 KM sa PDV-om.

  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412631 – Rashodi po osnovu utroška goriva.

  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena  na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-66/22 od 23. februara 2022. godine, i Obavještenja o nabavci broj 895-7-1-4-3-1/22 objavljenom na Portalu javnih nabavki, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku motornog euro dizel goriva. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  1. "BBS EUROPE“, Istočno Sarajevo JIB 4403188520008
  2. "SUPER PETROL“ DOO BANJALUKA JIB 4401153740002
  3. "EKAPIJA“ D.O.O. Novi Beograd, Srbija, JIB 4950134590001
  4. HOLDINA“ D.O.O. Sarajevo, JIB 4200068200001
  5. „NESTRO PETROL“ A.D. BANjA LUKA, JIB 4400959260004
  6. „HIFA PETROL“ D.O.O. SARAJEVO, JIB 4200999090005

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio ponuđač „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 10.224,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.962,08 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 10. marta 2022. godine. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman, s.r.

  DOSTAVLjENO:  

  1. Ponuđaču,

  2. Komisiji za javne nabavke,

  3. Računovodstvu,

  4. a/a

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja