Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 257. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
257. sjednica Suda

Banja Luka, 24. jun 2020.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 257. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) danas je, 24. juna 2020. godine, u Banjoj Luci održao Dvije stotine i pedeset i sedmu sjednicu na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje su donesene na današnjoj sjednici, Ustavni sud je donio odluku u predmetu broj U-12/19 kojom je utvrdio da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srspske i Zakonom o advokaturi. Imajući u vidu da se osporena tačka I predmetne Odluke ne zasniva na objektiviziranim kriterijumima koji bi se mogli dovesti u vezu sa pravnom prirodom i svrhom troškova upisa u Imenik advokata, Ustavni sud je ocijenio da osporena odredba o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srspke, u smislu pravne sigurnosti, nije u saglasnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-55/19 kojom je utvrdio da odredba člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srspke. Ustavni sud je, kao i u ranijim identičnim pravnim situacijama, ocijenio da je osporena norma, kojom je određeno da predmetni normativni akt stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, u nesaglasnosti sa odredbom člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske, prema kojoj zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-22/19, U-29/19, U-35/19, U-40/19 i U-42/19 kojima nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o porezu na dohodak, Zakona o bankama, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. Pored toga, Ustavni sud je na današnjoj sjednici odlučivao i o drugim procesnim i organizacionim pitanja svoga rada.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja