Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Izvještaj o izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  IZVJEŠTAJ
  O IZGRADNjI ZGRADE
  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Rješenjem nadležnog gradskog organa uprave, Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluka, broj 03-360-283/17 od 23. novembra 2017. godine, Ustavnom sudu Republike Srpske izdata je građevinska dozvola za izgradnju poslovnog objekta.

  Nakon što su u budžetu Republike Srpske za 2020. godinu obezbijeđena i Odlukom Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-104/20 od 23. januara 2020. godine, postala operativna sredstva u iznosu od tri miliona konvertibilnih maraka (u daljem tekstu: KM) za realizaciju ovoga projekta Ustavni sud Republike Srpske je pokrenuo proceduru javne nabavke radova za izgradnju objekta. Po okončanju postupka, odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, donesenom na 258. sjednici 1. jula 2020. godine, prihvaćena je ponuda ponuđača „Integra inženjering“ d.o.o. Banjaluka za nabavku radova za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske. Ovom odlukom odlučeno je da će se sa izvođačem radova zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima nabavke radova u ukupnom iznosu od 5.661.680,65 KM. Na temelju ove odluke, Ustavni sud Republike Srpske je sa izvođačem radova zaključio Ugovor o izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske 14. jula 2020. godine, nakon čega su izvođaču radova avansno plaćeni radovi u iznosu od 1.132.336,13 KM. Za nadzorni organ nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade izabrana je Republička direkcija za obnovu i izgradnju.

  Nakon što su završeni pripremni geodetski radovi od strane ovlašćenog izvođača „Geoastor“ d.o.o. Banjaluka, Ustavni sud Republike Srpske je 23. jula 2020. godine uveo izvođača radova u posjed gradilišta u prisustvu ovlašćenih predstavnika nadzornog organa, o čemu je sačinjen zapisnik. Neposredno po otpočinjanju radova, imajući u vidu da je geomehanički izvještaj koji je bio podloga za projektovanje zgrade obuhvatio samo površinske slojeve tla do dubine 6-7 metara, nadzorni organ je uz saglasnost Ustavnog suda Republike Srpske kao investitora naložio dodatno ispitivanje tla i izradu novog geomehaničkog elaborata. Novi geomehanički elaborat sa istražnim radovima urađen je od strane Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banjaluka, kojeg je angažovao izvođač radova. Ovaj elaborat je pokazao loše karakteristike zemljišta u zoni temeljenja objekta, te je preporučeno novo temeljenje objekta na šipovima, što je iziskivalo izmjenu projektne dokumentacije i povećanje obima radova i troškova. S obzirom na novonastalu situaciju, Ustavni sud Republike Srpske je, na prijedlog nadzornog organa, odlukom broj SU-310/20 od 28. oktobra 2020. godine, angažovao nezavisni projektantski tim koji je izradio stručnu analizu i predložio optimalan način temeljenja objekta. Rukovodeći se ovim prijedlogom, Ustavni sud je morao pristupiti izmjeni dijela projektne dokumentacije koja se odnosi na temeljenje objekta, te je u tom smislu donio Odluku broj SU-342/20 od 25. novembra 2020. godine, kojom je prihvaćena ponuda Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banjaluka za izvršenje ovoga posla. Nakon što je urađena izmjena projektne dokumentacije i izvršena njena revizija od strane „Radisa“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, izvođač radova je u skladu sa izmijenjenim projektom sačinio Varijaciju br. 1 na zaključeni ugovor, sa predračunom radova za izmijenjeni način temeljenja objekta. Prema ovoj varijaciji, ukupna vrijednost izvođenja zemljanih radova iznosila je 580.655,79, a vrijednost betonskih i armirano-betonskih radova iznosila je 318.528,55 KM, tako da je konačna cijena ukupnih dodatnih radova po Varijaciji br. 1 iznosila 899.184,33 KM.

  S obzirom na novonastalu situaciju, Ustavni sud je 9. decembra 2020. godine podnio zahtjev Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Banjaluka za djelimičnu izmjenu građevinske dozvole koja se odnosila na temeljenje budućeg objekta. Odlučujući o ovom zahtjevu upravni organ je donio rješenje broj 03-360-417/2020 od 22. februara 2021. godine, kojim je izmijenjena i dopunjena građevinska dozvola od 23. novembra 2017. godine u navedenom dijelu.

  U odnosu na finansijsko stanje ovoga projekta sa 31. decembrom 2020. godine, potrebno je naglasiti da je Ustavni sud Republike Srpske od odobrenih tri miliona KM za navedenu budžetsku godinu avansno isplatio izvođaču radova 20% od ukupne vrijednosti investicije, odnosno, kako je već ranije navedeno, 1.132.336,13 KM. Pored ovoga avansa, cjelokupna investicija terećena je u iznosu od 1.609.905,59 KM, a neutrošena sredstva iz 2020. godine u visini od 576.455,04 KM prenesena su u 2021. godinu.

  Vlada Republike Srpske, na sjednici od 4. marta 2021. godine, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/21). Ovom odlukom odlučeno je da se iz budžetskih sredstava nastavi sa finansiranjem projekta „Izgradnja zgrade Ustavnog suda Republike Srpske – nastavak finansiranja“ u 2021. godini u iznosu od tri miliona KM.

  Imajući u vidu, prije svega, neplanirane troškove prema Varijaciji 1 na zaključeni ugovor, Ustavni sud je od Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, kao nadzornog organa, tražio izvještaj sa ciljem utvrđivanja stvarnog stanja utrošenih sredstava u odnosu na ugovorene vrijednosti, kao i procjenu o visini nedostajućih sredstava za okončanje projekta. Svojim aktom, broj 15/1.03-360-42-11/20 od 19. maja 2021. godine, nadzorni organ je sačinio uporedni pregled vrijednosti po vrstama radova prema ugovorenom i prema stvarnom stanju. U skladu sa izvedenim podacima iz rekapitulacije nadzorni organ je zaključio da će do okončanja projekta trebati obezbijediti dodatni iznos od 791.493,74 KM u odnosu na odobrena sredstva. S obzirom na navedenu procjenu nadzornog organa, Ustavni sud je u više navrata od Vlade Republike Srpske zahtijevao da se obezbijede nedostajuća sredstva za izgradnju zgrade Ustavnog suda u iznosu od navedenih 791.493,74 KM. Naposljetku, Vlada Republike Srpske je Odlukom broj 04/1-012-2-429/22 od 17. februara 2022. godine obezbijedila ova nedostajuća sredstva za završetak realizacije projekta. Nakon toga, novom Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-3711/22 od 13. oktobra 2022. godine odlučeno je da se na ime nedostajućih sredstava za završetak projekta obezbijede sredstva u iznosu od 512.041,00 KM, što na ime dodatnih sredstava iznosi ukupno 1.303.535,00 KM. Isplatom svih navedenih iznosa iz budžeta Republike Srpske ukupna odobrena sredstva za izgradnju zgrade iznosila su 7.303.535,00 KM.

  Pregledom ulaganja sredstava u izgradnju zgrade prema godinama utroška sredstava konstatuje se da je u 2015. godini utrošeno 150,00 KM za protivpožarnu saglasnost i 4.905,00 KM za reviziju projektne dokumentacije. U 2017. godini utrošeno je 505.138,37 KM za naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu u postupku dobijanja građevinske dozvole, a plaćena je i naknada za usluge katastra u iznosu od 14.005,50 KM. U toku 2020. godine u izgradnju objekta izvršena su ulaganja u visini od 1.609.905,59 KM, dok su ulaganja u 2021. godini iznosila 4.142.744,82 KM. Nakon toga, u toku 2022. godine prvo je iz sredstava obezbijeđenih za finansiranje projekta utrošen iznos od 1.550.884,59 KM, čime su u cijelosti potrošena sredstva izdvojena za izgradnju objekta, a koja nisu bila dostatna da bi se projekat doveo do samog kraja. Radi toga u toku 2022. godine utrošeno je još 62.187,83 KM. Navedenim iznosom finansirana je revizija glavnog projekta priključenja na vrelovodnu i elektro mrežu (950,00 KM); izrada elaborata za izmjenu urbanističko-tehničkih uslova (1.158,30 KM); podmiren je trošak stalnog priključka na vodovodnu mrežu (3.016,93 KM); prekopavanje javnih površina radi priključka na elektromrežu (3.800,00 KM); prekopavanje javnih površina radi priključka na vrelovodnu mrežu (3.130,00 KM); troškovi priključka na elektromrežu (16.661,38 KM); naknada za tehnički prijem objekta (6.435,00 KM); isplatu izvođaču radova razlike klizne skale (26.492,22 KM); kupovinu neophodne opreme (544,00 KM) . Na koncu, sumarno, konačna vrijednost cjelokupne investicije izgradnje nove zgrade Ustavnog suda iznosila je 7.889.111,70 KM .

  Prema projektu treće faze izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske, koja se odnosi na opremanje objekta, u budžetu Republike Srpske su za te namjene obezbijeđena sredstva u iznosu od 965.000,00 KM . U toku 2022. godine od navedenog iznosa utrošeno je 531.013,82 KM za nabavku namještaja. Zatim, za nabavku računarske opreme utrošeno je 94.742,11 KM; za nabavku mrežne opreme utrošeno je 25.505,67 KM; za nabavku televizijske i audio-vizuelne opreme utrošeno je 7.013,99 KM; za nabavku sistema za kontrolu pristupa i evidenciju prisustva zaposlenih utrošeno je 10.635,70 KM; za trakaste zavjese utrošeno je 19.255,79 KM; za nabavku sistema za digitalno audio-snimanje sjednica utrošeno je 28.080,00 KM; za nabavku podnih prostirki utrošeno je 6.887,41 KM i za nabavku opreme za protivprovalni sistem utrošeno je 5.865,21 KM. Ukupna utrošena sredstva iz treće faze izgradnje objekta (opremanje) u toku ove godine iznosila su 728.999,70 KM . S obzirom na to da su od ukupno obezbijeđenih sredstava ostala neutrošena sredstva u iznosu od 236.000,30 KM, ista su prenesena u sljedeću, 2023. budžetsku godinu. Ova sredstva su utrošena za nabavku namještaja u iznosu od 7.018,83 KM; za nabavku kancelarijskih mašina (štampača) u iznosu od 38.184,05 KM; podnih prostirki u iznosu od 6.819,17 KM; računarsku opremu u iznosu od 58.361,36 KM; komunikacionu opremu (telefoni i Wi-Fi uređaji) u iznosu od 3.398,85 KM; vatrogasne aparate u iznosu od 4.147,65 KM; Windows licence u iznosu od 7.020,00 KM i za nabavku ostale neophodne opreme u iznosu od 6.720,79 KM. Ukupna utrošena sredstva iz treće faze izgradnje objekta (opremanje) u toku 2023. godine iznosila su 131.670,70 KM . Preostala zasad neutrošena sredstva koja su planirana za opremanje zgrade angažovana su putem procedura javnih nabavki za nabavku ostale neophodne opreme.

  Na kraju ovog finansijskog dijela izvještaja može se konstatovati da je ukupna vrijednost zgrade Ustavnog suda, izražena kroz njenu izgradnju i opremanje, iznosila 8.851.816,31 KM . Imajući u vidu da objekat raspolaže sa 3.776,54 m² bruto građevinske površine, odnosno sa 2.930,49 m² neto korisne površine, proizlazi da vrijednost jednog kvadratnog metra bruto građevinske površine iznosi 2.088,98 KM, dok vrijednost opremljenog jednog metra kvadratnog neto korisne površine iznosi 3.020,59 KM.

  Naposljetku, potrebno je naglasiti da su sve opisane nabavke roba i usluga od početka pa do završetka građenja i opremanja objekta u potpunosti izvršene u skladu sa postupcima i procedurama javnih nabavki koje su propisane relevantnim opštim aktima, te da su sve donesene odluke pravovremeno i u cijelosti bile dostupne javnosti.
  Po okončanju izgradnje objekta Odjeljenje za prostorno uređenje gradske uprave Grada Banjaluka, rješenjem broj 03-360-378/2022 od 5. oktobra 2022. godine, povjerilo je Institutu za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banjaluka da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na izgrađenom objektu Ustavnog suda sa vanjskim uređenjem. Nakon što je komisija za tehnički pregled objekta izvršila sve neophodne preglede i kontrole, 13. oktobra 2022. godine dala je prijedlog da se prime izvedeni radovi i da se dozvoli korišćenje objekta i izda odobrenje za upotrebu za izgrađeni objekat Ustavnog suda. Na temelju izvještaja i prijedloga ove komisije Odjeljenje za prostorno uređenje gradske uprave Grada Banjaluka rješenjem broj 03-360-378/2022 od 15. novembra 2022. godine izdala je upotrebnu dozvolu za korišćenje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

  Useljenje u novi objekat Ustavnog suda Republike Srpske uslijedilo je početkom novembra 2022. godine nakon preseljenja iz do tada korišćenih prostorija, uz svesrdno zalaganje svih zaposlenih u Ustavnom sudu. Na koncu uspješnog završetka ovog svestrano složenog projekta, svečano otvaranje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske upriličeno je 21. novembra 2022. godine u prisustvu najviših dužnosnika Republike Srpske.

  PREDSJEDNIK
  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
  Mr Džerard Selman

   

   

  ODOBRENA SREDSTVA I UKUPNE OBAVEZE

  Redni broj

  Pravni osnov

  Odobrena sredstva

  1.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-104/20 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/20)

  3.000.000 KM

  2.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2561/21 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/21)

  3.000.000 KM

  3.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1772/21 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/22)

  791.494 KM

  4.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-3711/22 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/22)

  512.041 KM

  5.

  Ukupno

  7.303.535 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE IZ BUDŽETA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Godina ulaganja

  Iznos

  1.

  Revizija projekta priključenja na vrelovodnu i elektro mrežu

  2022

        950,00 KM

  2.

  Izrada elaborata za izmjenu urbanističko-tehničkih uslova

  2022

  1.158,30 KM

  3.

  Stalni priključak na vodovodnu mrežu

  2022

     3.016,93 KM

  4.

  Prekopavanje javnih površina radi priključka na elektromrežu

  2022

     3.800,00 KM

  5.

  Prekopavanje javnih površina radi priključka na vrelovodnu mrežu

  2022

           3.130,00 KM

  6.

  Priključak na elektromrežu

  2022

         16.661,38 KM

  7.

  Naknada za tehnički prijem objekta

  2022

           6.435,00 KM

  8.

  Razlika klizne skale

  2022

   26.492,22 KM

  9.

  Ostala oprema

  2022

        544,00 KM

   

  Ukupna ulaganja

   

         62.187,83 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Godina ulaganja

  Iznos

  1.

  Protivpožarna saglasnost

  2015

        150,00 KM

  2.

  Revizija projektne dokumentacije

  2015

           4.095,00 KM

  3.

  Građevinska dozvola

  2017

  505.138,37 KM

  4.

  Naknada za katastar

  2017

    14.005,50 KM

  5.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2020

    1.609.905,59 KM

  6.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2021

    4.142.744,82 KM

  7.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2022

    1.550.884,59 KM

  8.

  Ulaganja iz budžeta Ustavnog suda

  2022

   62.187,83 KM

   

  Ukupna ulaganja

   

    7.889.111,70 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U 2022. PO PROJEKTU TREĆA FAZA IZGRADNJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE - OPREMANJE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Iznos

  1

  Nabavka namještaja („Enterijeri Vrbas“)

  531.013,82 KM

  2

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

    94.742,11 KM

  3

  Mrežna oprema („Sirius 2010“)

    25.505,67 KM

  4

  Televizijska i audio-vizuelna oprema („Sirius 2010“)

      7.013,99 KM

  5

  Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju prisustva zaposlenih („Špica sistem“)

    10.635,70 KM

  6

  Trakaste zavjese („Mega stil“)

    19.255,79 KM

  7

  Sistem za digitalno audio- snimanje sjednica („Audio team“)

    28.080,00 KM

  8

  Etisoni i tepisi („Sintelon“)

      6.887,41 KM

  9

  Oprema za protivprovalni sistem („Sector Security“)

      5.865,21 KM

   

  Ukupna ulaganja  u 2022.

  728.999,70 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U 2023. PO PROJEKTU TREĆA FAZA IZGRADNJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE - OPREMANJE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Iznos

  1

  Nabavka namještaja („Enterijeri Vrbas“)

     7.018,00 KM

  2

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

   38.184,05 KM

  3

  Podne prostirke („Sintelon“)

     6.819,17 KM

  4

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

   58.361,36 KM

  5

  Komunikaciona oprema - telefoni i Wi-Fi uređaji („Sirius 2010“)

     3.398,85 KM

  6

  Vatrogasni aparati („Preventiva“)

     4.147,65 KM

  7

  Windows licence

     7.020,00 KM

  8

  Ostala oprema

     6.720,79 KM

   

  Ukupna ulaganja u 2023.

  131.670,70 KM

   

  PREGLED UKUPNOG ULAGANJA U IZGRADNJU I OPREMANJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Opis

  Iznos

  1.

  Vrijednost zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  7.889.111,70 KM

  2.

  Vrijednost ulaganja za opremanje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

     962.704,61 KM

  3.

  Ukupna ulaganja

   8.851.816,31 KM

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja