Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za pranje službenih vozila

  Broj: SU- 154/22                                                                                                                            

  Banja Luka, 21. april 2022.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 21. aprila 2022. godine, d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA PRANjE SLUŽBENIH VOZILA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Lule“ s.p.Jovana Dragić, Banjaluka za pranje službenih vozila Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Sa ponuđačem „Lule“s.p. Jovana Dragić, Banjaluka će se zaključiti ugovor za pranje službenih vozila prema ponudi od 6. aprila 2022. godine.

        3.  Rashodi za plaćanje za pranje službenih vozila vršiće se sa pozicije 412500 – Rahodi za tekuće održavanje.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-120/22 od 30. marta 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku usluga pranja službenih vozila procjenjene vrijednosti do 1.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 1.170,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača Lule“s.p. Jovana Dragić, Banjaluka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača Lule“s.p. Jovana Dragić, Banjaluka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                                   PREDSJEDNIK 

  - ponuđač,                                                    USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                       

  - računovodstvo,                                                           Mr Džerard Selman, s.r.                            

  - a/a                                                                                    

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja