Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 24

  Broj: SU-186/20                                                                                                     

  Banja Luka, 24. jun 2020.                                                                                                                                                      

   

              Na osnovu člana 87. st. 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 24. juna 2020. godine, donio

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA USLUGE ŠTAMPE BILTENA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE BROJ 24

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 24.

  2. Sa ponuđačem „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima usluge po ponuđenoj cijeni od 10,76 KM/kom sa PDV-om za prvi tom i 8,66 KM/kom sa PDV-om za drugi tom. Prelom teksta po strani 0,50 KM.

  3. Rashodi za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 24 vršiće se sa pozicije 412700 – Rahodi za stručne usluge.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom javnih nabavki za 2020. godinu planirao rashode za usluge štampanja biltena broj 24 putem postupka direktnog sporazuma. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključenje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i pismenom traženju ponuda od Grafopapira doo Banja Luka. S obzirom na prihvatljivost ponude „Grafopapira“ d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                             Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja