Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku goriva

  Broj: SU- 120/24                                                                                                                                                                                                

  Banja Luka, 24. april 2024.                                                                                             

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva u 2024. godini, broj SU-30/24 od 31. januara 2024. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. aprila 2024. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU

   MOTORNOG GORIVA U 2024. GODINI

   

  Prihvata se ponuda ponuđača „NESTRO PETROL“ a.d. Banjaluka, broj 6382/24 zaprimljene 5. aprila 2024. godine, za nabavku motornog euro dizel EURO 5 goriva za potrebe službenih vozila Ustavnog suda Republike Srpske.
  Sa ponuđačem „NESTRO PETROL“ a.d. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti okvirni sporazum o nabavci motornog euro dizel goriva u iznosu od 12.512,00 KM bez PDV-a, odnosno 14.639,04 KM sa PDV-om.
  Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412 600 – Rashodi po osnovu putovanja i smještaja.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

  O b r a z l o ž e nj e

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-30/24 od 31. januara 2024. godine, i isticanjam Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-18-3-8/24, kao i tenderske dokumentacije broj SU-87-1/24, objavljenom na Portalu javnih nabavki 25. marta 2024. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku motornog euro dizel goriva. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  „HIFA PETROL“ D.O.O. SARAJEVO,  JIB 4200999090005
   „PETROL BH OIL COMPANY“ D.O.O. SARAJEVO, JIB 4200505350000;
  „NESTRO PETROL“ A.D. BANjA LUKA, JIB 4400959260004;
  „HOLDINA“ D.O.O. SARAJEVO,  JIB 4200068200001;
  „EKAPIJA“ D.O.O. Novi Beograd -Srbija, JIB 4950134590001;
  „BBC EUROPE“  Istočno Sarajevo, JIB 4403188520008;
  „FCT“ D.O.O BANjA LUKA, JIB 4404805100000

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-68/24 od 28. februara 2024. godine, provela je 5. aprila 2024. godine u 10:30 časova javno otvaranje prispjelih ponuda, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da je od navedenih lica koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, dostavio jedan ponuđač i to: „NESTRO PETROL“ A.D. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 12.512,00 KM bez PDV-a, odnosno 14.639,04 sa PDV-om.

  S obzirom na to da je Komisija konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske postavljene u tenderskoj dokumentaciji, jednoglasno je odlučila da se Ustavnom sudu predloži donošenje odluke kao u izreci. Imajući u vidu utvrđene činjenice iz kojih proizlazi prihvatljivost navedene ponude, Ustavni sud Republike Srpske je primjenom relevantnih odredaba navedenih u uvodu ove odluke odlučio kao u dispozitivu.

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                        USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE     

                                                                                                        Mr Džerard Selman s.r.

  DOSTAVLjENO:  

  -„NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka;
  -Računovodstvu;
  -a/a.

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja