Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 57. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. maja 2024. godine,      d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

     

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13, 53/14, 6/19 i 87/23).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pero Daković iz Bileće dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, kako je označio, člana 3. st. 1, 2. i 3. Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13, 53/14 i 6/19), što je, u suštini, član 3. ove uredbe u cjelini, jer ovaj član ima ukupno tri stava. U inicijativi se navodi da su osporene odredbe ove uredbe u suprotnosti sa članom 31. st. 1, 2. i 3.  Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Davalac inicijative, naime, smatra da je osporenim propisivanjem Vlada izašla iz svojih ustavnih i zakonskih okvira, jer je uredila materiju koja je u domenu zakonodavca, dodajući još jedan, odnosno treći kriterijum za utvrđivanje prava na mjesečni borački dodatak, u odnosu na ovaj zakon. Zbog toga je, kako se ističe, predmetnim odredbama ove uredbe narušeno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Uredbu o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13, 53/14 i 6/19) donijela je Vlada Republike Srpske na osnovu člana 31. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10). Osporenim članom 3. ove uredbe propisano je: da pravo na borački dodatak po ovoj uredbi ne može ostvariti borac - korisnik prava na invalidsku penziju kod kojeg je uzrok invalidnosti povreda zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, odnosno bolest koja se uzročno-posljedično odnosi na te sukobe (stav 1), da će se izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana borački dodatak priznati korisniku invalidske penzije kod kojeg je za povrede zadobijene za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, odnosno za bolest koja se uzročno-posljedično odnosi na te sukobe, invaliditet utvrđen samo djelimično u odnosu na ukupan invaliditet, a najviše 50% (stav 2), da će opštinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite za svaki prethodni mjesec, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke od nadležne filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske o korisnicima prava na invalidsku penziju iz st. 1. i 2. ovog člana (stav 3).

Razmatrajući navode inicijative, Sud je utvrdio da je član 3. osporene uredbe prestao da važi stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama Uredbe o boračkom dodatku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 87/23), kojom je u članu 1. propisano da se briše član 3. Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13, 53/14 i 6/19).

Uzimajući u obzir činjenicu da je u toku trajanja ovog postupka osporeni član 3. ove uredbe prestao da važi, Sud je, na osnovu člana 57. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), obustavio ovaj postupak, cijeneći istovremeno da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti i nezakonitosti.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                                      USTAVNOG SUDA

                                                                            

                                                                                                     Mr Džerard Selman          

Broj: U-51/23                                                                                

29. maj 2024. godine