Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 31. januara 2024. godine,  d o n i o  je

 

 

R J E Š E Nj E

 

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Rješenja o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa, broj 02-022-242/20 od 13. februara 2020. godine, koju je donio gradonačelnik Grada Doboja, Odluke o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova – cijena, Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cijena usluge proizvodnje i isporuke vode i odvodnje otpadnih voda i Odluke o davanju saglasnosti na korekciju cijene vode i kanalizacije („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 8/22).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Centar za humanu politiku Doboj dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu (koja je naslovljena kao „prijedlog“) za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Rješenja o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa, broj 02-022-242/20 od 13. februara 2020. godine, koju je donio gradonačelnik Grada Doboja, te Odluke o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova – cijena, Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cijena usluge proizvodnje i isporuke vode i odvodnje otpadnih voda i Odluke o davanju saglasnosti na korekciju cijene vode i kanalizacije („Službeni glasnik Grada Doboja“ broj 8/22), koje je donijela Skupština Grada Doboja. U inicijativi se navodi da je osporeno rješenje suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, jer relevantne odredbe ovih zakona ne sadrže ovlašćenje za gradonačelnika Doboja za donošenje ovog akta, te se ukazuje na to da Rješenje nije objavljeno u „Službenom glasniku Grada Doboja“. Nadalje, davalac inicijative ističe da je Skupština Grada Doboja donijela osporene odluke bez pribavljenog mišljenja Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača, kako je to predviđeno članom 52. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, odnosno da prethodno nije ni formirala ovo tijelo, što je bila njena zakonska obaveza. Shodno navedenom, predlaže da Sud utvrdi da je osporenim propisivanjem narušeno načelo zakonitosti iz člana 108. Ustava Republike Srpske.

Rješenje o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa, broj 02-022-242/20 od 13. februara 2020. godine, donio je  gradonačelnik Grada Doboja na osnovu člana 82. i člana 107. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19) i člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 1/17), u skladu sa članom 52. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 6/12, 63/14 i 18/17). Ovim rješenjem su poimenično navedena lica koja su imenovana u ovo savjetodavno tijelo (tačka I), određeno je da su usluge od opšteg ekonomskog interesa usluge sadržane u članu 46. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srpske, a koje vrše javna preduzeća čiji je osnivač Grad (tačka II), definisan je mandat članova Savjeta (tačka III), predviđeno je da će o načinu rada, odlučivanju i donošenju mišljenja Savjet donijeti poslovnik o radu, te da ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom glasniku Grada Doboja“ (tačke IV i V).

Odluku o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova – cijena („Službeni glasnik Grada Doboja“ broj 8/22) donijela je Skupština Grada Doboj na osnovu člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 20. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i člana 128. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 1/17). Ovom odlukom se daje saglasnost preduzeću „Gradska toplana“ a.d. Doboj na Odluku o visini tarifnih stavova - cijena iz Odluke o Tarifnom sistemu broj 5282/22 od 4. novembra 2022. godine (tačka I), određeno je da se stupanjem na snagu ove odluke stavlja van snage Odluka broj 01-013-185/19 od 30. aprila 2019. godine (tačka II), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Doboj“ (tačka III).

Odluku o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cijena usluge proizvodnje i isporuke vode i odvodnje otpadnih voda („Službeni glasnik Grada Doboja“ broj 8/22) donijela je Skupština Grada Doboj na osnovu člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 20. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i člana 128. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 1/17). Ovom odlukom daje se saglasnost preduzeću „Vodovod“ a.d. Doboj na Metodologiju za određivanje cijena usluge proizvodnje i isporuke vode i odvodnje otpadnih voda, broj 02-6778/22 od 7. novembra 2022. godine (tačka I), te je određeno da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u „Službenom glasniku Grada Doboj“ (tačka II).

Odluku o davanju saglasnosti na korekciju cijene vode i kanalizacije („Službeni glasnik Grada Doboja“ broj 8/22) donijela je Skupština Grada Doboj na osnovu člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 20. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i člana 128. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 1/17). Ovom odlukom daje se saglasnost preduzeću „Vodovod“ a.d. Doboj na Odluku o usvajanju prijedloga o korekciji cijene vode i kanalizacije broj 03-681-6847/22 od 7. novembra 2022. godine (tačka I), te je određeno da se stupanjem na snagu ove odluke stavlja van snage Odluka broj 01-013-183/19 od 30. aprila 2019. godine i da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Doboj“ (tačke II i III).

U postupku razmatranja inicijative, Sud je, prije svega, uzeo u obzir da prema članu 115. Ustava Republike Srpske Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenih akata, Sud je ocijenio da isti nemaju karakter opštih pravnih akata čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. Naime, kada je riječ o osporenom rješenju, Sud smatra da se radi o pojedinačnom aktu, koji se odnosi na individualno određene subjekte, jer se ovim rješenjem u Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa imenuju poimenično navedena lica, određuje njihov mandat i konstatuje da će ovo tijelo donijeti poslovnik o svom radu. Sud je ocijenio da ni osporene odluke nemaju karakter opštih pravnih akata, jer se istima ne uređuju pravni odnosi na opšti način, već se daje saglasnost određenim privrednim subjektima u Doboju na visinu tarifnih stavova - cijena toplotne energije, na metodologiju za određivanje cijena i na korekciju cijena isporuke vode i odvodnje otpadnih voda.

Slijedom navedenog, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

   

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                  USTAVNOG SUDA

 

                                                                                                                Mr Džerard Selman

 

Broj: U-16/23                                                                                                

31. januar 2024. godine