Broj: SU-359/23                                                                                               

Banja Luka, 29. novembar 2023.

 

Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. novembra 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se akademik prof. dr Snežana Savić, sudija iz reda srpskog naroda.

 

II

Imenovana se bira na mandatni period od četiri godine.

 

III

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU–181/20 od 24. juna 2020. godine.

 

IV

     Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                            Mr Džerard Selman

 

Dostavljeno:

1. Imenovanoj,

2. Lični dosije,

3. Arhiva Suda.