Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. јула 2023. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Начелник Општине Модрича поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). У приједлогу се наводи да оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 102. Устава Републике Српске и чланом 4. став 6. Европске повеље о локалној самоуправи. Предлагач, наиме, сматра да приликом закључивања посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Министарство управе и локалне самоуправе не може бити уговарач, јер ово министарство врши надзор над радом јединица локалне самоуправе, односно начелника/градоначелника, тако да су интереси локалних заједница веома често супротстављени интересима ресорног министарства. Такође је мишљења да Министарство управе и локалне самоуправе не може да без консултација са локалним заједницама преговара у њихово име и закључује посебни колективни уговор у овој области. Коначно, у приједлогу се тражи да Суд обустави од извршења Посебан колективни уговор о измјенама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 8/22) до окончања поступка оцјене уставности оспорене законске норме.

У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем овог суда број У-22/18 од 27. фебруара 2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 19/19) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). Овим рјешењем Суд је утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске.

Имајући у виду наведeно, односно да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одбацио приједлог за оцјењивање уставности ове норме.

С обзиром на то да је овим рјешењем одлучено о предметном приједлогу, Суд, као беспредметан, није разматрао захтјев предлагача за обуставу од извршења Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 8/22) у смислу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                          

Број: У-22/22

12. јула 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.