Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. jula 2023. godine, d o n i o   je 

 

R J E Š E Nj E

 

          Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Naredbe o nesprovođenju istrage broj T13 0 KTA 0057237 21 Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka od 17. maja 2022. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

          Darko Popović iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti (u inicijativi pogrešno navedeno: za ocjenu i zaštitu zakonitosti) Naredbe o nesprovođenju istrage broj T13 0 KTA 0057237 21, koju je 17. maja 2022. godine donijelo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Davalac inicijative smatra da su osporenom naredbom povrijeđena njegova prava zajemčena čl. 16, 23, 32, 40, 45. i 48. Ustava Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav), kao i da su donošenjem iste, odbijanjem njegove pritužbe na Naredbu, kao i promjenom postupajućeg tužioca u navedenom predmetu Okružnog javnog tužilaštva, povrijeđene odredbe Zakona o krivičnom postupku, te da takvo postupanje nadležnih organa sadrži elemente krivičnog djela. 

Osporenom Naredbom o nesprovođenju istrage broj T13 0 KTA 0057237 21 od 17. maja 2022. godine, koju je donijelo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, određeno je da se neće sprovoditi istraga povodom prijave Darka Popovića od 16.6.2021. godine da je vlasnik kompanije “Muehlbauer“ iz Banje Luke, Ulica braće Podgornika 4d, naredio upravi navedenog preduzeća da spriječi podnosioca prijave Darka Popovića da na protokol ovog privrednog društva predaje žalbe, prigovore i druga pravna sredstva, čime bi, prema navodima podnosioca prijave, bilo počinjeno krivično djelo povreda prava na podnošenje pravnog sredstva iz člana 158. Krivičnog zakonika Republike Srpske, jer postoje druge okolnosti koje isključuju krivično djelo, s obzirom na to da je apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupila prije podnošenja krivične prijave i to dana 30.12.2020. godine.

         Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

         Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporena naredba nema karakter opšteg akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se radi o pojedinačnom aktu koji se odnosi na individualno određeni subjekt i na konkretnu pravnu situaciju, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati datu inicijativu.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

Broj: U-59/22

12. jula 2023. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.