Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. juna 2023. godine, d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18 i 119/21) i člana 2. stav 2. i  člana 6.  st. 1, 2, 3. i 4. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Udruženje sudija Republike Srpske podnijelo je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18), te člana 2. stav 2. i člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22). Iako se u prijedlogu osporava član 6. važećeg Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj u cjelini iz sadržaja prijedloga i navoda o povredi Ustava proizlazi da predlagač u suštini osporava st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana. Prema navodima predlagača odredbe člana 6. ranije važećeg Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj u vrijeme važenja nisu bile u saglasnosti sa odredbama člana 108. stav 1, člana 121. stav 2. i člana 127. Ustava Republike Srpske jer umanjuju plate sudija, te povređuju finansijsku samostalnost sudija i dovode u pitanje ustavno jemstvo nezavisnog i samostalnog sudstva. Iz istih razloga predlagač osporava i osporene odredbe člana 6. važećeg Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Pored toga, u prijedlogu se obrazlažu razlozi nesaglasnosti člana 2. stav 2. važećeg Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj sa članom 39. stav 5. Ustava, kojim je utvrđeno da svako po osnovu rada ima pravo na zaradu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, te predlaže da Sud, nakon održane javne rasprave, utvrdi neustavnost osporenih zakonskih rješenja.

Osporenim članom 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18 i 119/21) je propisano da se plate iz čl. 2. i 3. ovog zakona neće povećavati sve dok prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu ne dostigne ili ne bude veća od 1.625 KM (stav 1), da će se, počevši od godine koja uslijedi nakon godine u kojoj prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu prvi put dostigne ili bude veća od 1.625 KM, osnovna mjesečna plata sudija i javnih tužilaca propisana čl. 2. i 3. ovog zakona, godišnje povećati za procenat povećanja prosječne mjesečne bruto plate u Republici Srpskoj (stav 2), da se procenat povećanja iz stava 2. ovog člana izračunava tako što se uporedi prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj za kalendarsku godinu sa prosječnom mjesečnom bruto platom u Republici Srpskoj iz prethodne kalendarske godine (stav 3), da u slučaju da se u nekoj godini prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu smanji, osnovna mjesečna plata sudija i javnih tužilaca ostaje ista i neće se ponovo povećati sve dok prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu ne dostigne najviši nivo od prvog povećanja plata u skladu sa stavom 2. ovog člana, a nakon toga plate sudija i javnih tužilaca se povećavaju u skladu sa stavom 2. ovog člana (stav 4), da je prosječna mjesečna bruto plata za kalendarsku godinu ona plata koju objavi Republički zavod za statistiku (stav 5).

Osporenim članom 2. stav 2. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22) propisano je da je u osnovnu mjesečnu platu iz stava 1. ovog člana uračunata naknada za topli obrok, koja se ne može posebno iskazivati.

Osporenim odredbama člana 6. navedenog zakona, koje su takođe predmet osporavanja od strane predlagača, propisano je da se plate iz čl. 2. i 3. ovog zakona neće povećavati sve dok prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu ne dostigne ili ne bude veća od 1.625 KM (stav 1), da će se, počev od godine koja uslijedi nakon godine u kojoj prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu prvi put dostigne ili bude veća od 1.625 KM, osnovna mjesečna plata sudija i tužilaca propisana čl. 2. i 3. ovog zakona, godišnje povećati za procenat povećanja prosječne mjesečne bruto plate u Republici Srpskoj (stav 2), da se procenat povećanja iz stava 2. ovog člana izračunava tako što se uporedi prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj za kalendarsku godinu sa prosječnom mjesečnom bruto platom u Republici Srpskoj iz prethodne kalendarske godine (stav 3), da u slučaju da se u nekoj godini prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu smanji, osnovna mjesečna plata sudija i tužilaca ostaje ista i neće se ponovo povećati sve dok prosječna mjesečna bruto plata u Republici Srpskoj izračunata za kalendarsku godinu ne dostigne najviši nivo od prvog povećanja plata u skladu sa stavom 2. ovog člana, a nakon toga plate sudija i tužilaca se povećavaju u skladu sa stavom 2. ovog člana (stav 4).

U toku postupka Sud je utvrdio da je Odlukom broj U-68/21 od 26. aprila 2023. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/23) ovaj sud, u tački 1. izreke, utvrdio da član 2. stav 2. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, a u tački 2. izreke nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti, između ostalih,  člana 6. st. 1, 2, 3. i 4. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22). Istom odlukom, u tački 3. izreke, obustavljen je postupak za ocjenjivanje ustavnosti, između ostalog, člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18 i 119/21).

Imajući u vidu da je navedenom odlukom već odlučeno o istoj stvari, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da odbaci podneseni prijedlog.

U skladu sa Rješenjem Suda broj: SU-540/22 od 21. decembra 2022. godine, sudija prof. dr Ivanka Marković je izuzeta od vijećanja i glasanja u ovom predmetu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-36/22

28. juna 2023. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.