Na osnovu člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12 i 29/13) i člana 7. stav 1. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/12), Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine, d o n i o   j e

ODLUKU O RADNOM VREMENU
U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se radno vrijeme u Ustavnom sudu Republike Srpske, vrijeme odmora u toku radnog dana i radno vrijeme za prijem podnesaka, davanje obavještenja o toku ustavno-sudskog postupka, uvid u spise predmeta i prepise spisa i pribavljanje drugih informacija u vezi s obezbjeđivanjem ustavnosti i zakonitosti i zaštite ustavnih prava i sloboda u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Član 2.

Radno vrijeme u Ustavnom sudu Republike Srpske počinje u osam časova, a završava se u 16 časova svakog radnog dana (ponedeljak – petak).

Član 3.

Odmor u toku dnevnog rada počinje u 10,30 časova, a završava se u 11 časova.

Član 4.

Prijem podnesaka u pisarnici Ustavnog suda Republike Srpske i davanje dostupnih obavještenja i podataka vrši se svakog radnog dana u vremenu od 11 časova do 14 časova.

Član 5.

Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske u opravdanim slučajevima može izvršiti preraspodjelu radnog vremena određenog članom 2. ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda Republike Srpske.

PREDSJEDNIK
USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
Mr Džerard Selman

Broj: SU-80/23                        
22. februar 2023.