На основу члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, д о н и о   ј е

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
У УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно вријеме у Уставном суду Републике Српске, вријеме одмора у току радног дана и радно вријеме за пријем поднесака, давање обавјештења о току уставно-судског поступка, увид у списе предмета и преписе списа и прибављање других информација у вези с обезбјеђивањем уставности и законитости и заштите уставних права и слобода у поступку пред Уставним судом Републике Српске.

Члан 2.

Радно вријеме у Уставном суду Републике Српске почиње у осам часова, а завршава се у 16 часова сваког радног дана (понедељак – петак).

Члан 3.

Одмор у току дневног рада почиње у 10,30 часова, а завршава се у 11 часова.

Члан 4.

Пријем поднесака у писарници Уставног суда Републике Српске и давање доступних обавјештења и података врши се сваког радног дана у времену од 11 часова до 14 часова.

Члан 5.

Предсједник Уставног суда Републике Српске у оправданим случајевима може извршити прерасподјелу радног времена одређеног чланом 2. ове Одлуке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Уставног суда Републике Српске.

ПРЕДСЈЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Мр Џерард Селман

Број: СУ-80/23                        
22. фебруар 2023.