На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске, члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12) и члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 9. фебруара 2023. године,  д о н и ј е л о  је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-1304/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 28. децембра 2022. године.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 3. фебруара 2023. године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03/1-011-80/23 од 3. фебруара 2023. године којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 28. децембра 2022. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-215/22 од 4. јануара 2023. године, као и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-215/22-1 од 10. јануара  2023. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на Петој посебној сједници, одржаној 28. децембра 2022. године, изгласала Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-1304/22, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-1304/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 28. децембра 2022. године, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа од 3. фебруара 2023. године, Суду је достављен извод из стенограма са Пете посебне сједнице  Народне скупштине Републике Српске одржане 27. и 28. децембра 2022. године, извод из стенограма са Друге сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 24. јануара 2023. године, те извод из стенограма са Прве сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 2. фебруара 2023. године.

             На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене документације,  Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, 4. јануара 2023. године, под бројем: 03.2-5-215/22, гласовима пет делегата донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-1304/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Петој посебној сједници одржаној 28. децембра 2022. године, да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али није постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, на сједници одржаној 2. фебруара 2023. године, такође није постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закон прослијеђен Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

            Поред тога, Вијеће је констатовало да је у Образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа наведено да Бошњаци, као конститутивни народ, свој идентитет везују за државу Босну и Херцеговину, која се оспореним законом напада и негира, чиме се истовремено напада и негира идентитет Бошњака, као њеног конститутивног народа. Надаље, истиче се да је оспорени закон усмјерен против државе Босне и Херцеговине, да се овим законом негира Устав Босне и Херцеговине и њиме одређени појмови континуитета, суверенитета, територијалног интегритета и политичке независности Босне и Херцеговине, као и подјела надлежности између државе и ентитета, те надлежности државе Босне и Херцеговине, како искључиве тако и додатне. Такође се наводи да је оспорени закон усмјерен против институција државе Босне и Херцеговине, конкретно у овом случају против Уставног суда Босне и Херцеговине и одлука Уставног суда Босне и Херцеговине које су третирале питање државног власништва. На тај начин је, како се наводи, у смислу алинеја 6. и 9. Амандмана LXXVII којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

            Имајући у виду наведено, Вијеће је утврдило да је у конкретном случају спроведена процедура сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава.

            Приликом одлучивања о прихватљивости предметног захтјева, Вијеће је, такође, узело у обзир и одредбе члана 48. став 1. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13) којим је, поред осталог, прописано да ће уз захтјев за оцјену виталног националног интереса подносилац захтјева Вијећу обавезно доставити: доказ о спроведеној процедури у смислу одредаба из члана 70. Устава (алинеја 1) и образложење захтјева са назнаком повреде виталних националних интереса из члана 70. Устава Републике Српске (алинеја 2).

            Када се имају у виду превасходно наводи Образложења Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса Клуба делегата бошњачког народа, Вијеће је оцијенило да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број: 02/1-021-1304/22. Образложење је прије свега усмјерено на Устав Босне и Херцеговине, те се, у суштини, указује на повреду уставних вриједности гарантованих овим уставом и државних атрибута Босне и Херцеговине. Како из самог садржаја овог образложења произлази, подносилац захтјева првенствено наводи да је предметним законом повријеђен Устав Босне и Херцеговине, да су нарушени суверенитет, територијални интегритет и политичка независност Босне и Херцеговине, као и подјела надлежности између државе и ентитета, из чега посредно изводи закључак да је тиме дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, који свој идентитет везује за државу Босну и Херцеговину. Поред тога, у образложењу подносилац захтјева износи свој став да изгласавање оспореног закона представља непоштовање одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, а тиме и непоштовање државе Босне и Херцеговине, што сматра повредом виталног националног интереса бошњачког народа. Дакле, како из наведеног произлази, подносилац захтјева није конкретизовао на који начин је, у смислу релевантних норми и гаранција Устава Републике Српске, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, тако да се садржај Образложења не може довести у везу са одредбом алинеја 6. и 9. Амандмана LXXVII којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, на коју се указује у захтјеву.

            Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да се у конкретном случају Образложење Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса бошњачког народа не може сматрати образложењем у смислу одредбе члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, јер не садржи разлоге који се могу довести у везу са релевантним одредбама Устава Републике Српске о заштити виталних националних интереса конститутивних народа. Слиједом наведеног Вијеће је одлучило да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа за заштиту виталног националног интереса у Закону о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-1304/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 28. децембра 2022. године. 

            Имајући у виду изложено одлучено је као у изреци овог рјешења.      

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа проф. др Марко Рајчевић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић и проф. др Иванка Марковић.                                                                                                                

Број: УВ-1/23

9. фебруара 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Проф. др Марко Рајчевић, с.р.