Број: СУ– 272/22                                                                                                             

Бања Лука,  13. јули 2022. године                                                                                  

 

          На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 13. јула 2022. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

 

          За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се проф. др Иванка Марковић, судија из реда хрватског народа.

 

II

 

          Именована се за потпредсједника бира на мандатни период од четири године.

 

III

 

         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Уставног суда Републике Српске, број           СУ – 283/18 од 31. октобра 2018. године.

 

                                                                               IV

 

          Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман, с.р.