Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 21. aprila  2022. godine, d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

            Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 13/21).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Miroslav Milovanović iz Bijeljine dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 13/21), koji je donio gradonačelnik Grada Bijeljina. Davalac inicijative ističe da osporeni plan nije donesen u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 8/21), zbog čega smatra da je isti u suprotnosti sa članom 64. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), a time i sa članom 108. Ustava Republike Srpske. U inicijativi se takođe navodi da je osporeni akt u suprotnosti sa članom 109. Ustava Republike Srpske, jer nije stupio na snagu u skladu sa ovom ustavnom odredbom.

            Plan zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu donio je gradonačelnik Grada Bijeljina na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 71. stav 1. tačka 25. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 9/17). Ovim Planom zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ br. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20 i 42/20) te potreban broj službenika, namještenika na neodređeno vrijeme i pripravnika sa potrebnom stručnom spremom (član 1. stav 1).

            Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

            Imajući u vidu sadržaj i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da isti nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno članu 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud.

            Naime, po ocjeni Suda, osporeni akt ne sadrži obavezujuće pravne norme kojima se na opšti način uređuju pravni odnosi. Njime se ne ostvaruju, ne mijenjaju, niti ukidaju pravni odnosi opšteg karaktera, već istim njegov donosilac utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za period za koji se plan donosi, kao i prijem pripravnika sa potrebnom stručnom spremom.

            Imajući u vidu da se osporenim aktom ne propisuju obavezna pravila ponašanja za neodređen broj subjekata i neodređen broj slučajeva, odnosno da isti nema karakter opšteg pravnog akta, Sud je na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati datu inicijativu.

            Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

            Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-37/21

21. aprila 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.