Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) st. 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu  vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 15. jula 2020. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

       Utvrđuje se da Odlukom o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-429/20 od 23. maja 2020. godine, Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-430/20 od 23. maja 2020. godine, Odlukom o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-431/20 od 23. maja 2020. godine i Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-432/20 od 23. maja 2020. godine, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine nije, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

     Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 15. juna 2020. godine Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akte br. 03.1/I-277/20, 03.1/I-278/20, 03.1/I-279/20 i 03.1/I-280/20 od 15. juna 2020. godine, kojima se, na osnovu zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-429/20 od 23. maja 2020. godine, Odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-430/20 od 23. maja 2020. godine, Odluci o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-431/20 od 23. maja 2020. godine i Odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-432/20 od 23. maja 2020. godine, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine. Uz navedene akte dostavljene su predmetne odluke, zatim Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj 03.2-5-75/20 od 2. juna 2020. godine, koja se odnosi na sve osporene odluke, kao i Amandmani sa obrazloženjem pod brojem 03.2-5-75/20-1 od 8. juna 2020. godine, koje je Klub delegata bošnjačkog naroda podnio na ove odluke. U aktima predsjedavajuće Vijeća naroda se navodi da je Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine izglasala predmetne odluke te su, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, ove odluke dostavljene na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske. Klub delegata bošnjačkog naroda je pomenutim aktom odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, jer kako se navodi u aktima predsjedavajuće, smatra da je navedenim odlukama ugrožen vitalni nacionalni interes ovog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda nije postiglo saglasnost svih klubova povodom predmetnih odluka, kao ni Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da odluči da li je osporenim odlukama povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

         S obzirom na činjenicu da je u konkretnim ustavnopravnim stvarima podneseno više zahtjeva za pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa u pogledu akata istog donosioca i sa istim obrazloženjem o povredi Ustava Republike Srpske, te da su se time ispunili uslovi za spajanje ovih zahtjeva i vođenje jedinstvenog postupka, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa je, saglasno članu 9. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), Rješenjem broj UV-3/20 od 17. juna 2020. godine spojilo ove zahtjeve pripajajući zahtjeve br. UV-4/20, UV-5/20 i UV-6/20 zahtjevu koji je evidentiran pod brojem UV-3/20.

     Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je na sjednici održanoj 22. juna 2020. godine donijelo rješenje broj UV-3/20 kojim je utvrđeno da su prihvatljivi zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u predmetnim  odlukama. Vijeće je, naime, utvrdilo da su ispunjene procesne pretpostavke za prihvatljivost zahtjeva, cijeneći činjenice da je obavještenje o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda ovom vijeću dostavila predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske, da je za odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa glasalo šest članova Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, da se o navedenom zahtjevu glasalo po proceduri za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, te da nije postignuta saglasnost svih klubova u Vijeću naroda, kao ni saglasnost Zajedndičke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda.

   Saglasno članu 50. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12 i 29/13), Vijeće je 23. juna 2020. godine, Klubu delegata srpskog naroda i Klubu delegata hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, kao i Narodnoj skupštini Republike Srpske dostavilo na odgovor pomenuto rješenje o prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda.

       U odgovoru na rješenje o prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda Narodna skupština Republike Srpske, prije svega, ističe da podnosilac zahtjeva nije naveo relevantne pravne činjenice koje se odnose na osporene pravne akte, već je iznio nepotpun i nejasan zahtjev bez elemenata koji su za takve zahtjeve propisani. Nadalje, iznosi stav da uredbe sa zakonskom snagom koje je donijela predsjednica Republike Srpske i koje Narodna skupština svojim aktom potvrđuje ne mogu biti predmet usaglašavanja Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, jer predmet razmatranja Vijeća naroda i usaglašavanja Zajedničke komisije mogu biti samo odluke koje je izglasala Narodna skupština. Ustav Republike Srpske propisuje da Narodna skupština, čim bude u mogućnosti da se sastane, samo potvrđuje uredbe sa zakonskom snagom u identičnom tekstu koji je već objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, tako da ni poslanici Narodne skupštine, ni delegati Vijeća naroda nemaju ustavnu mogućnost da ih mijenjaju. U odgovoru se takođe ističe da u zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda nije vidljivo na koji način je povrijeđen vitalni nacionalni interes ovog naroda, osim što se neosnovano vrši pozivanje na praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pored toga, Narodna skupština smatra da se Klub Bošnjaka neosnovano postavlja u poziciju svojevrsnog zaštitnika interesa Bosne i Hercegovine, te permanentno brine za suverenost, ingerencije, teritorijalni integritet i uopšte sve državne atribute Bosne i Hercegovine. Takođe ukazuje na činjenicu da se Odluka o pokretanju postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda odnosi na pomenutu uredbu sa zakonskom snagom koju nije donijela Narodna skupština, odnosno na određena rješenja koja nisu sadržana u osporenim odlukama Narodne skupštine, tako da osporeni akti ne sadrže norme kojima se potencijalno vrijeđa vitalni nacionalni interes ovog naroda. Podnosilac zahtjeva, kako se navodi, predmetne odluke osporava iznoseći argumentaciju koja se odnosi samo na Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“. Osporene odluke, po mišljenju njihovog donosioca, nemaju nacionalni predznak i podjednako se odnose na sve građane, odnosno ne sadrže odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici bilo kojeg konstitutivnog naroda ili pripadnika naroda iz reda Ostalih. Konačno, u odgovoru se iznosi stav da se zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda, de facto, odnosi samo na eventualnu apstraktnu ocjenu ustavnosti osporenih akata, što ne može bitit predmet odlučivanja u postupku pred Vijećem za zaštitu vitalnog interesa.    

   Klub delegata srpskog naroda i Klub delegata hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske nisu dostavili odgovor na rješenje o prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda.

     Odlukom o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-429/20 od 23. maja 2020. godine propisano je da se potvrđuje Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj od 30. aprila 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/20) (tačka I), te da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (tačka II).

   Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-430/20 od 23. maja 2020. godine propisano je da je u postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja (tačka I), te da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (tačka II).

   Odlukom o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-431/20 od 23. maja 2020. godine propisano je da se potvrđuje Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj broj 01-020-1326/20 od 30. aprila 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/20) (tačka I), te da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“  (tačka II).

  Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ broj 02/1-021-432/20 od 23. maja 2020. godine propisano je da u postupku donošenja Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banjaluka – Doboj“ utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja (tačka I), te da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“  (tačka II).

      U postupku odlučivanja o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda Vijeće je imalo u vidu da u skladu sa članom 70. stav 1. tačka 2. Ustava Narodna skupština Republike Srpske donosi zakone, druge propise i opšte akte, kao i da prema članu 81. stav 3. koji je izmijenjen Amandmanom CIX na Ustav, predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne  i Hercegovine,  ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština, te da, u skladu sa stavom 2. ovog člana koji je zamijenjen tačkom 2. Amandmana XXXV na Ustav, ove uredbe odnosno odluke o imenovanju i razrešenju, predsjednik Republike podnosi na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

      Pored toga, Vijeće je uzelo u obzir da je članom 5. alineja 2. Ustava utvrđeno da se ustavno uređenje Republike temelji na obezbjeđivanju nacionalnih ravnopravnosti i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda. Vijeće je, takođe, imalo u vidu da je zaštita vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda Amandmanom LXXVII, kojim je dopunjen član 70. Ustava, utvrđena kao princip zaštite određenog kruga kolektivnih prava kao što su ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, identitet jednog konstitutivnog naroda, ustavni amandmani, organizacija organa javne vlasti, jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka, obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe, teritorijalna organizacija, sistem javnog informisanja kao i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.

    Istovremeno, Vijeće je konstatovalo da je u Obrazloženju Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda navedeno da Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da je osporenim odlukama direktno povrijeđen identitet bošnjačkog konstitutivnog naroda, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, odnosno vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda utvrđen članom 70. stav 6. al. 2. i 9. Ustava Republike Srpske. Nadalje, ističe se da Bošnjaci, kao konstitutivni narod svoj identitet vezuju za državu Bosnu i Hercegovinu, koja se osporenim aktima negira, čime se istovremeno protivustavno negira i identitet bošnjačkog naroda. Osporeni akti su, kako se dalje navodi, u cjelini usmjereni protiv Bosne i Hercegovine, te dovode do povrede Ustava Bosne i Hercegovine, kao i suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom, te podjele nadležnosti između države i entiteta. Pored toga, Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da su predmetne odluke usmjerene i protiv institucija Bosne i Hercegovine, a posebno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U vezi sa ovim navodima u Obrazloženju se ukazuje na odluke Ustavnog suda BiH kojima je definisan pojam i status državne imovine, te se iznosi stav da javno dobro predstavlja državnu imovinu i kao takvo je pod zabranom raspolaganja. Osporenim aktima su, po mišljenju podnosioca zahtjeva, narušena ovlašćenja Bosne i Hercegovine nad državnom imovinom, uprkos činjenici da je ovo pitanje već razmatrao Ustavni sud Bosne i Hercegovine i u tom pogledu zauzaeo stav. U Obrazloženju se takođe navodi da se povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u konkretnom slučaju ogleda u činjenici da su osporene odluke, i sa njima povezana Uredba, usmjerene na negiranje Ustavom BiH zagarantovanih vrijednosti, kao što su suverenitet, jednakost, politička nezavisnost, demokratska načela, te podjela nadležnosti između države i entiteta.

     U postupku odlučivanja u meritumu Vijeće je, prije svega, razmotrilo argumentaciju Narodne skupštine iznesenu u odgovoru na rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahtjeva, prema kojoj se nisu stekli formalnopravni uslovi za razmatranje osporenih odluka. U odnosu na ove navode Vijeće je utvrdilo da je o pitanjima formalnopravne prirode odlučeno u postupku prihvatljivosti predmetnog zahtjeva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te se ova argumentacija ne može isticati  u postupku donošenja meritorne odluke.

Polazeći od citiranih odredaba Ustava, zatim sadržaja osporenih odluka, te uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda, kao i odgovora Narodne skupštine Republike Srpske na rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da predmetnim odlukama nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Prilikom ove ocjene Vijeće je, prije svega, imalo u vidu sadržaj odluka koje su osporene, iz kojih, po mišljenju ovog vijeća, ne proizlazi da iste diskriminišu ili dovode u podređen položaj bilo koji konstitutivni narod u Republici Srpskoj u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definisanih odredbama Amandmana LXXVII, kojim je dopunjen član 70. Ustava, te tako ni prava na identitet bošnjačkog naroda, na koje se poziva podnosilac zahtjeva. Odredbe osporenih odluka, po ocjeni Vijeća, nemaju nacionalnu dimenziju i podjednako se odnose na sve građane Republike Srpske koji su adresati ovih akata, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, tako da ne dovode u pitanje ostvarivanje identiteta bošnjačkog naroda.

     Naime, osporene odluke, po ocjeni Vijeća, ne utiču, ni direktno, ni indirektno, na identitet nijednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj. Radi se o odlukama kojima se potvrđuje određena uredba sa zakonskom snagom, te se utvrđuju razlozi za njeno prijevremeno stupanje na snagu, tako da normativna rješenja na koja ukazuje podnosilac zahtjeva, a koja se odnose na pitanje državne imovine, nisu sadržana u aktima Narodne skupštine koji su osporeni.

     Pored toga, Vijeće smatra da su navodi Obrazloženja o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, u konkretnom slučaju, paušalni, jer ne sadrže pravnu argumentaciju u smislu ustavnih garancija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. Naprotiv, ovo obrazloženje je, u suštini, zasnovano na tvrdnjama podnosioca zahtjeva da predmetne odluke i sa njima povezane uredbe negiraju ovlašćenja, suverenitet, teritorijalni intergritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine i njene institutcije, čime je, kako se navodi, narušen identitet bošnjačkog naroda, koji oni vezuju za Bosnu i Hercegovinu. Ovako postavljen zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, u kojem se prevashodno iznosi stav podnosioca zahtjeva o navodnom uticaju osporenih odluka na državne atribute Bosne i Hercegovine, ne može se, po ocjeni Vijeća, dovesti u vezu sa odredbama Amandmana LXXVII, kojim je dopunjen član 70. Ustava Republike Srpske, a kojima su definisani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Zbog toga ovi navodi nisu relevantni za odlučivanje Vijeća i ne mogu biti predmet njegovog razmatranja.

      U vezi sa navedenim Vijeće ukazuje na to da zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ovo vijeće može ocjenjivati samo u odnosu na odredbe Ustava Republike Srpske kojima su definisani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda, kao i postupak pred ovim vijećem za njegovu zaštitu, zbog čega pozivanje podnosioca zahtjeva na odluke Ustavnog suda BiH nije od značaja za odlučivanje u ovom predmetu.

      Na osnovu izloženog Vijeće je odlučilo kao u izreci ove odluke.

     Ovu odluku Vijeće za zaštitu vitalnog interesa je donijelo u sastavu: predsjedavajuća Irena Mojović, predsjednik Ustavnog suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović i prof. dr Duško Medić.

Broj: UV-3/20

15. jula 2020. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Irena Mojović s.r.