Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. марта 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

    

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за измјену и допуну  Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).         

                                   

О б р а з л о ж е њ е

 

         Радован  Аничић из Српца дао  је Уставном суду Републике Српске иницијативу  означену као "апелација"  на Закон о парничном поступку  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) због, како  наводи, несагласности са Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске, Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, као и са самим собом.  Из садржине иницијативе и њене допуне произлази да је давалац иницијативе незадовољан одредбама  чл. 406. до 413. предметног закона, које су у саставу поглавља "XXV‒Непоштовање суда" којима је, како се наводи, законодавац заштитио судије, али не и парничне странке у случају да им  због непоштовања процесне дисциплине настане штета. Сматрајући да наведено прописивање није потпуно, давалац иницијативе предлаже да се поглавље XXV Закона  измијени и допуни тако  да гласи "Непоштовање суда и процесне дисциплине" , а  да се послије  одредби чл. 406. до 413. Закона које, по његовом мишњењу, треба да остану, додају нове одредбе чл. 413а. и 413б. у тексту који наводи.    

         Полазећи од изложеног Суд је утврдио да давалац  иницијативе не оспорава уставност одредаба чл. 406. до 413. Закона о парничном поступку, које су  у саставу поглавља "XXV‒Непоштовање суда", већ тражи да се  Закон о парничном поступку измијени и допуни новим одредбама и даје конкретан нови текст тих одредби како би ове, по његовом мишљењу, требало да гласе. Узимајући у обзир садржину исправке иницијативе, као и надлежност Уставног суда утврђену у члану 115. Устава Републике Српске, Суд је оцијенио да одлучивање о захтјеву за измјену и допуну општег акта није у његовој надлежности већ у надлежности доносиоца акта.

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-54/19

12. марта 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.