Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. марта 2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

           Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање законитости  Одлуке о усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Драгана Јовић из Горње Трнове, општина Угљевик, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости Одлуке о усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/19) због, како наводи, несагласности са чланом 38. став 3. тачка г) и ст. 8. и 11. и чланом 39. ст. 3. и 5. Закона о уређењу простора и грађењу  (Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

           У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Општине Угљевик оспорена је, прије свега, аутентичност потписа даваоца иницијативе, односно изражена сумња да лице које је наведено као давалац иницијативе није њен потписник, већ да се ради о лицу које се лажно представља, те да усљед тога недостаје активна и пасивна легитимација наводног  даваоца иницијативе за учешће у поступку.

          Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на иницијативу, Суд је дописом затражио од даваоца иницијативе да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), потврди аутентичност свог потписа на наведеној иницијативи, односно да се изјасни да ли је наведено лице дало предметну иницијативу. 

          Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да је достава покушана, али је прималац непознат на означеној адреси, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-63/19

12. марта 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.