Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i g), člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) i d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj  27. novembra 2019. godine,  d o n i o  j e                             

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) i članova 11. i 13. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18) i člana 22. stav 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19), te Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18).

            

O b r a z l o ž e nj e

 

Dimitrije Bojić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1, 2. i 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18), člana 11. i 13. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18) i Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18). Davalac inicijative smatra da je osporenim odredbama člana 22. stav 1, 2. i 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, pored uslova propisanih za isključenje korisnika iz centralnog toplifikacionog sistema na njegov zahtjev, trebalo propisati uslov "da se time ne ugrožava kvalitet toplotne energije" i za slučaj isključenja korisnika od strane davaoca ove komunalne usluge. Pored toga, ističe da osporeno propisivanje iz čl. 11. i 13. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije dovodi korisnike ove usluge koji imaju ugrađena mjerila u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji nemaju. Ovakvo propisivanje, smatra davalac inicijative, suprotno je čl. 8, 9, 14, 15. i 16. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89 i „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), jer su za istu uslugu ili proizvod utvrđene različite cijene, dok se troškovi očitavanja brojila obračunavaju i u periodu od maja do oktobra mjeseca, kada se ne vrši isporuka toplotne energije, pa time ni očitavanje mjerila. Stoga je, kako se navodi, podjela troškova isporučene toplotne energije po osnovu instalisane snage i isporučene količine toplotne energije vještačka, pošto je instalisana snaga elemenat sadržan u strukturi cijene svakog proizvoda, bez obzirna na njegov naziv.

U odgovoru koji je na navode iz inicijative Sudu dostavila Skupština grada Banja Luka osporeni su navodi davaoca inicijative, te je, pored ostalog, navedeno da davalac inicijative pogrešno tumači zakonske odredbe, kao i osporene odredbe predmetnih odluka. Smatraju da su osporena Odluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, Odluka o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti donesene od strane zakonom ovlašćenog organa - Skupštine Grada Banja Luka, da su u saglasnosti sa relevantnim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o komunalnim djelatnostima, te sa Ustavom Republike Srpske.

Odluku o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18 i 40/18) donijela je Skupština Grada Banja Luka, na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), člana 32. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17) i člana 12. Ugovora o strateškom partnerstvu, broj 12-G-1540/17 od 30. 05. 2017. godine. Ovom odlukom uređuju se proizvodnja, isporuka i korišćenje toplotne energije za potrebe grijanja, klimatizacije, ventilacije i u objektima: uslovi za priključenje objekta, ugovorni odnosi, proizvodnja, isporuka i prodaja toplotne energije, obaveze i odgovornosti davaoca usluge i korisnika usluge, uslovi mjerenja, obračuna i plaćanja toplotne energije, postupci neovlašćenog korišćenja toplotne energije, uslovi za primjenu postupka prekida isporuke ili obustave isporuke toplotne energije i postupci utvrđivanja naknade štete (član 1).    

            Osporenim odredbama člana 22. ove odluke propisano je da se korisnik usluge ne može izdvojiti/isključiti iz centralnog toplifikacionog sistema bez saglasnosti ostalih korisnika u objektu i davaoca usluge (stav 1); da je korisnik usluge iz stava 1. ovog člana kojem je odobreno izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema, ako to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, odnosno ako se time ne ugrožava kvalitet toplotne energije, standard i sigurnost drugih korisnika usluge i ako se time negativno ne utiče na životnu sredinu, dužan da plati troškove izdvajanja iz centralnog toplifikacionog sistema (stav 2); da su preduslovi za izdvajanje iz toplifikacionog sistema: podnošenje pismenog zahtjeva za izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema davaocu usluge,  pribavljanje saglasnosti svih stanara Zajednice etažnih vlasnika (u daljem tekstu: ZEV), ovjereni potpisi ili direktno kod davaoca usluge, a za objekte gdje u skladu sa zakonskim propisima nije formirana ili ne postoji obaveza formiranja ZEV-a pribavlja se saglasnost svih vlasnika/suvlasnika objekta, ovjereni potpisi ili direktno kod davaoca usluge (stav 4). 

Sud je utvrdio da je u toku postupka Skupština grada Banja Luka donijela Odluku o izmjeni Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 12/19), na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), člana 38. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 14/18 i 9/19) i člana 12. Ugovora o strateškom partnerstvu, broj 12-G-1540/17 od 30. 05. 2017. godine.

Ovom odlukom su u Odluci o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18 i 40/18) u članu 22. izmijenjeni stavovi 1. i 4. koji glase: (1) "Korisniku usluge može se, na njegov pismeni zahtjev, odobriti izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema/isključiti ako tehničke karakteristike sistema to omogućavaju"; (4) "Ukoliko tehničke karakteristike ne omogućavaju potpuno isključenje korisnika iz toplifikacionog sistema zbog prolaska cijevi kroz prostor korisnika, a koje napajaju druge korisnike toplotnom energijom, korisniku usluge, na njegov pismeni zahtjev, može se odobriti isključenje, uz prethodno pribavljenu saglasnost svih stanara ZEV-a, odnosno vlasnika objekata, na način da prihvati jedan od tri ponuđena modaliteta: a) da na osnovu dostavljenog stručnog mišljenja o ispunjenosti uslova za isključenje iz toplifikacionog sistema, po ispostavljenom računu plati cijenu grijanja na bazi rada od 24 časa dnevno za isporučenu energiju putem vodova koji prolaze kroz prostor korisnika, a snabdijevaju druge korisnike. Stručno mišljenje, o trošku korisnika, sačinjava lice ovlašćeno za takvu vrstu posla, a isto sadrži jasne parametre iz kojih je vidljivo koliko toplotne energije prostoru korisnika daju postojeći vodovi koji prolaze kroz isti i snabdijeva druge korisnike; b) da o svom trošku, putem ovlašćenog stručnog lica, izvrši izolaciju vodova koji prolaze kroz prostor korisnika nekim od izolacionih materijala koji se koriste u oblasti termotehnike, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju ovlašćeni predstavnik korisnika, davaoca usluge i stručno lice koje je izvršilo izolaciju vodova, a korisniku se dalje ne ispostavlja račun za toplotnu energiju; v) da sa isporučiocem zaključi ugovor kojim će se obavezati da za isporučenu toplotnu energiju plaća 30% od pune cijene za grijanje, u kom slučaju se neće vršiti radnje iz tačke a) i b) ovog stava. Nepotpuno isključenje iz tač. a), b) i v) podrazumijeva i isključenje grijnih tijela (radijatori) sa postojećih vodova, o čemu će biti sačinjen zapisnik koji potpisuju ovlašćeni predstavnik korisnika i davaoca usluge, a ovi radovi će se izvoditi pod nadzorom davaoca usluge". 

Odluku o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18) donijela je Skupština Grada Banja Luka, na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 6. i 9. st. 3. i 4. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), člana 32. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17) i člana 12. Ugovora o strateškom partnerstvu, broj 12-G-1540/17 od 30. 05. 2017. godine. Ovom odlukom su određeni osnovni tarifni elementi za obračunavanje utrošene toplotne energije koju davalac usluge proizvodi i isporučuje pravnim i fizičkim licima koja preuzimaju toplotnu energiju/korisnik usluge, osnove za formiranje cijene toplotne energije, odnosno visine tarifnih stavova za obračun proizvedene i isporučene toplotne energije, razvrstavanje korisnika po tarifnim grupama i podgrupama, kao i pripadnost tarifnih stavova, tarifnih elemenata i tarifnih modela grupama i podgrupama, obračun i plaćanje utrošene toplotne energije, obračun i plaćanje naknade za vrijeme privremenog isključenja iz toplifikacionog sistema, obračun i plaćanje naknade za održavanje i verifikaciju individualnih mjerila toplotne energije, Metodologija formiranja cijene toplotne energije (Prilog 1) i Matrica tarifnih modela (Prilog 2).

Prema osporenom članu 11. ove odluke godišnji iznos za instalisanu snagu predstavlja distributivni dio troškova grijanja i obračunava se mjesečno, izuzev za tarifni model Tm4. Osnov za utvrđivanje mjesečnog iznosa distributivnih troškova je instalisana snaga ili korisna površila stambenog, odnosno poslovnog prostora u skladu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije. Iznos pokriva sljedeće troškove poslovanja: utrošene sirovine i materijal za investiciono i tekuće održavanje, troškove radne snage, troškove proizvodnih usluga, amortizaciju, očitanje mjerila toplotne energije i održavanje zajedničkih mjerila toplotne energije, nematerijalne i ostale troškove poslovanja i troškove nabavke novih stalnih sredstava.

Osporenim članom 13. ove odluke propisano je da se iznos za količinu isporučene toplotne energije izračuna tako da se broj isporučenih MWh pomnoži sa odgovarajućom tarifom za jedinicu isporučene količine toplotne energije (KM/MWh), ili na osnovu korisne površine i odgovarajućih tarifa (stav 1), te da iznos za isporučenu količinu toplotne energije pokriva varijabilni dio troškova grijanja i obuhvata troškove energenata koje čine: troškovi biomase, tečnih i čvrstih goriva, električne energije, vode i troškovi ostalih energenata.

Osporenu Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18) donijela je Skupština grada Banja Luka, na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 7. stav 1. i člana 10. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), člana 32. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17) i Ugovora o osnivanju "Eko Toplane Banja Luka" d.o.o. (OPU- 876/2017).

Ovom odlukom je propisano da će "Eko Toplane Banja Luka" d.o.o Banja Luka obavljati djelatnost proizvodnje, isporuke i naplate toplotne energije, kao i unapređenje poslovanja kroz sistem daljinskog grijanja na području grada Banja Luka (tačka I) i da se ovlašćuje gradonačelnik da u ime Grada Banja Luka zaključi ugovor sa privrednim društvom "Eko Toplane Banja Luka" d.o.o Banja Luka, kojim će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti (tačka II), te da će "Eko Toplane Banja Luka" d.o.o Banja Luka i "Toplana" a.d. Banja Luka zaključiti poseban ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u primopredaji i obavljanju komunalne djelatnosti (tačka III), i da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „ Službenom glasniku Grada Banja Luka“ (tačka IV).  

Odredbama Ustava Republike Srpske u odnosu na koje davalac inicijative osporava navedene odredbe predmetnih odluka utvrđeno je da su građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo (član 10), da svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, i da je svakom zajemčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu (član 16), da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašćenja (član 17. stav 1), kao i da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).   

U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenih odredbi predmetnih akata, Sud je imao u vidu da je Ustavom Republike Srpske utvrđeno da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti (član 102. stav 1. tačka 2). Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) propisano je da samostalne nadležnosti jedinice lokalne samouprave obuhvataju, pored ostalih, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti, u okviru kojih je propisana proizvodnja i isporuka toplotne energije, u skladu sa zakonom, te osnivanje privrednih društava, ustanova i drugih organizacija radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređenje njihove organizacije i upravljanje (član 18. tačka 2) podt. 2. i 3), kao i da skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje (član 39. stav 2. tačka 2). 

Pored toga, Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) utvrđene su komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa i način obezbjeđivanja posebnog javnog interesa, organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja (član 1), te je propisano da je komunalna djelatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije djelatnost od posebnog javnog interesa (član 2. stav 1. tačka v), koja obuhvata proizvodnju i isporuku pare i tople vode iz daljinskog centralizovanog izvora ili pojedinih izvora za grijanje i druge svrhe distributivnom mrežom do podstanice potrošača, uključujući i podstanicu, da su unutrašnje grijne instalacije toplovodne instalacije i uređaji koji počinju iz podstanice, a čine ih uređaji, razvodna mreža i grijna tijela u objektu, da je davalac komunalna usluge javno komunalno preduzeće ili drugi privredni subjekt kojem su povjereni poslovi obavljanja komunalne djelatnosti i da je korisnik komunalne usluge fizičko lice, preduzetnik, udruženje građana, privredno društvo i druga pravna lica, organi, organizacije i institucije javnih službi koji na zakonit način koriste komunalne proizvode i usluge (član 3. tač. g), f), h) i c).

Uređujući obavljanje komunalnih djelatnosti, ovim zakonom propisano je: da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti i da skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom detaljnije propisuje: uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalne, tehničke i druge uslove za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslove za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja, opšte uslove koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge, uslove za korišćenje i prestanak korišćenja komunalne usluge, mogućnost za subvencionisanu cijenu komunalne usluge, kategorije korisnika i uslove subvencioniranja, jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga (član 6); da se za obavljanje komunalnih djelatnosti i drugih djelatnosti od javnog interesa može osnovati javno komunalno preduzeće ili se ti poslovi mogu povjeriti drugim privrednim subjektima, koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, te da se davaocu komunalne usluge daju na upravljanje, korišćenje i održavanje komunalni objekti i uređaji individualne i zajedničke komunalne potrošnje (član 7. stav 1. i 4); da se komunalne djelatnosti za čije je obavljanje uslov obezbjeđenje jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema povjeravaju jednom javnom preduzeću, i da izuzetno, ako je komunalna djelatnost proizvodnja i isporuka toplotne energije za zagrijavanje zgrada, jedinica lokalne samouprave koja ima sistem daljinskog grijanja može razdvojiti djelatnost proizvodnje toplotne energije i djelatnost distribucije toplotne energije i ove poslove povjeriti jednom ili više preduzeća ili privrednih društava, pod uslovima propisanim ovim zakonom i Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom, tarifnim sistemima za obračun toplotne energije i izvršenih usluga, te da ovom odlukom jedinica lokalne samouprave određuje modele obračuna i raspodjele troškova za isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima, kao i uslove za priključenje i isključenje iz sistema, a naročito: a) osnovne tarifne elemente za obračunavanje toplotne energije koju proizvođač toplotne energije kao davalac komunalne usluge proizvodi i isporučuje tarifnim kupcima, kao korisnicima komunalne usluge, b) osnove za formiranje cijene i određivanje tarifnih grupa, tarifnih stavova i elemenata za obračun isporučene toplotne energije, v) razvrstavanje  korisnika po tarifnim grupama i podgrupama, g) obračun, raspodjelu i plaćanje troškova isporučene toplotne energije tarifnom kupcu, kao i troškove distribucije prema instalisanoj snazi kada korisnik nije preuzeo toplotnu energiju, odnosno kada se očitavanje na njegovom mjernom uređaju nije mijenjalo u odnosu na prethodni obračun, d) metodologiju formiranja cijena toplotne energije i postupak primjene, đ) matricu tarifnih modela, e) uslove za priključenje na mrežu i za prestanak korišćenja toplotne energije, kao i da djelatnost isporuke toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom i snabdijevanja toplotnom energijom obuhvata i eventualno preuzimanje toplotne energije od drugih proizvođača toplotne energije radi isporuke ove energije tarifnim kupcima sa kojima isporučilac zaključuje ugovor iz člana 16. ovog zakona, a koji sadrži sve bitne elemente kada je riječ o cijeni, plaćanju, rokovima isporuke, prestanku korišćenja ove komunalne usluge i slično, te da je davalac komunalne usluge dužan da na ispostavljenom računu posebno istakne i obračuna troškove isporučene toplotne energije i troškove distribucije prema instalisanoj snazi (član 9. st. 1, 3, 4, 5. i 6); da korisnik komunalne usluge koristi tu uslugu u skladu sa odredbama ovog zakona, da se izuzetno korisniku komunalne usluge može na njegov zahtjev odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili prestanak njenog korišćenja, odnosno korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisan kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima, vodeći računa o mjerama iz člana 5. ovog zakona, da se u odluci iz člana 6. stav 2. ovog zakona detaljnije propisuju uslovi pod kojima se korisniku komunalne usluge može odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili da je prestane koristiti, te da provjeru ispunjenosti uslova i izradu odgovarajućeg stručnog mišljenja vrši lice ovlašćeno za takvu vrstu poslova koje je nezavisno od davaoca i korisnika komunalne usluge (član 9a); da je davalac komunalne usluge dužan da obezbijedi trajno i nesmetano pružanje korisnicima komunalne usluge pod uslovima, na način i prema normativima koji su propisani zakonom i drugim propisima, ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i uređaja, određeni kvalitet komunalnih usluga i da je davalac komunalne usluge odgovoran za štetu koju prouzrokuje korisnicima ako ne obezbijedi da se komunalna usluga vrši pod navedenim uslovima (član 13); da se pružanje i korišćenje komunalnih usluga vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika, da se ugovori zaključeni sa korisnicima komunalnih usluga koji te usluge koriste za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, zaključuju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita prava potrošača u Republici Srpskoj, da korisnik plaća utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu na osnovu računa koji ispostavlja davalac komunalne usluge i koji ima snagu vjerodostojne isprave, i da je u slučaju spora između ugovornih strana nadležan sud (član 16).

Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da je osporena odredba člana 22. stav 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) u saglasnosti sa  Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17). Naime, po ocjeni Suda, donosilac je ovlašćen da svojom odlukom detaljnije propiše: uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalne, tehničke i druge uslove za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslove za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja, opšte uslove koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge, uslove za korišćenje i prestanak korišćenja komunalne usluge, mogućnost za subvencionisanu cijenu komunalne usluge, kategorije korisnika i uslove subvencionisanja, jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga. Na osnovu navedenog Sud je ocijenio da je donosilac, saglasno navedenom zakonskom ovlašćenju, članom 22. stav 2. predmetne odluke propisao dužnost korisnika usluge kojem je odobreno izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema, ako to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, odnosno ako se time ne ugrožava kvalitet toplotne energije, standard i sigurnost drugih korisnika usluge i ako se time negativno ne utiče na životnu sredinu, da plati troškove izdvajanja iz centralnog toplifikacionog sistema. Činjenica da je osporena odredba člana 22. stav 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije u saglasnosti sa zakonom za čije je izvršenje donesena, čini je ustavnom i sa stanovišta člana 108. Ustava Republike Srpske. 

Ocjenjujući osporene članove 11. i 13. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 2/18) Sud je utvrdio da predmetno propisivanje nije u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske i relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17). Ovim zakonom propisano je da jedinica lokalne samouprave odlukom određuje modele obračuna i raspodjele troškova za isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima, te uslove za priključenje i isključenje iz sistema, a naročito: osnovne tarifne elemente za obračunavanje toplotne energije koju proizvođač toplotne energije kao davalac komunalne usluge proizvodi i isporučuje tarifnim kupcima/korisnicima komunalne usluge, osnove za formiranje cijene i određivanje tarifnih grupa, tarifnih stavova i elemenata za obračun isporučene toplotne energije, razvrstavanje  korisnika po tarifnim grupama i podgrupama, obračun, raspodjelu i plaćanje troškova isporučene toplotne energije tarifnom kupcu, troškove distribucije prema instalisanoj snazi kada korisnik nije preuzeo toplotnu energiju/očitavanje na njegovom mjernom uređaju nije se mijenjalo u odnosu na prethodni obračun, metodologiju formiranja cijena toplotne energije i postupak primjene, matricu tarifnih modela, uslove za priključenje na mrežu i za prestanak korišćenja toplotne energije, da djelatnost isporuke toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom i snabdijevanja toplotnom energijom obuhvata i eventualno preuzimanje toplotne energije od drugih proizvođača radi isporuke ove energije tarifnim kupcima sa kojima isporučilac zaključuje ugovor iz člana 16. ovog zakona, koji sadrži sve bitne elemente kada je riječ o cijeni, plaćanju, rokovima isporuke, prestanku korišćenja ove komunalne usluge i sl. i da je davalac komunalne usluge dužan da na ispostavljenom računu posebno istakne i obračuna troškove isporučene toplotne energije i troškove distribucije prema instalisanoj snazi (član 9. st. 1, 3, 4, 5. i 6). Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da način na koji je donosilac odluke propisao tarifne elemente i tarifne stavove, među kojim je instalisana snaga i količina isporučene toplotne energije, tako da godišnji iznos za instalisanu snagu predstavlja distributivni dio troškova grijanja, koji se obračunava mjesečno po osnovu instalisane snage ili korisne površine stambenog/poslovnog prostora u skladu sa metodologijm obračuna isporučene toplotne enrgije, koji obuhvata određene troškove poslovanja, uključujući očitanje mjerila toplotne energije, kao i načina obračuna iznosa za količinu isporučene toplotne energije, koji pokriva varijabilni dio troškova grijanja i obuhvata trškove određenih energenata ‒ nije u suprotnosti sa relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno Skupština Grada Banja Luka osporenim normiranjem nije izašla iz zakonskih okvira.

Razmatrajući navode iz inicijative u pogledu osporenih odredbi člana 22. stav 1. i 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18), Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-20/18 od 25. septembra 2019. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 82/19), pored ostalog, nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19), te da je stavom 2. izreke obustavljen postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 2/18 i 40/18). 

Imajući u vidu navedeno Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. i 4. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, jer je već odlučivao o istoj stvari.

U pogledu dijela inicijative kojim je tražena ocjena ustavnosti i zakonitosti Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 2/18) Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-39/18 od 30. oktobra 2019. godine, zbog nenadležnosti, nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnost i zakonitost predmetne odluke.

Saglasno navedenom Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 2/18), jer je već odlučivao o istoj stvari. 

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud  nije nadležan da ocjenjuje primjenu osporenih akata, kako to traži davalac inicijative. 

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-85/18

27. novembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.