Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 11. септембра  2019. године,  д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Правилника за полагање пријемног испита за упис на мастер студије на Факултету пословне економије у Бијељини и Правилника за упис на мастер студије на Правном факултету Пале.

 

                                                       О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

         Ненад Тешић из Лознице дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника за полагање пријемног испита за упис на мастер студије на Факултету пословне економије у Бијељини и Правилника за упис на мастер студије на Правном факултету Пале. Из садржине иницијативе произлази да је оспорени Правилник за полагање пријемног испита за упис на мастер студије на Факултету пословне економије у Бијељини неуставан и незаконит због тога што, приликом уписа на други  циклус студија даје предност кандидатима који су завршили основне студије  на Универзитету у Источном Сарајеву, Универзитету у Бањој Луци, Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду, а оспорени Правилник за упис на мастер студије на Правном факултету Пале због тога  што се њиме онемогућава упис на мастер студије кандидатима који су основне студије завршили на приватним правним факултетима.

         Будући да поднесена иницијатива није садржавала све неопходне податке за поступање  Суда у овој правној ствари, дописом од 15. фебруара 2019. године, затражено је од даваоца иницијативе да, у остављеном року, прецизира које правилнике оспорава (или њихове поједине одредбе), односно да наведе тачан назив општих аката које оспорава, доносиоца и службено гласило у којем су објављени, а ако ови акти нису објављени у службеном гласилу,  да достави њихов овјерен препис, затим одредбе Устава, односно закона у односу на које тражи оцјену уставности односно законитости, као и уставноправне разлоге на којима заснива свој захтјев. Такође, од даваоца иницијативе је затражено и да достави увјерење о држављанству како би Суд, с обзиром на наведену адресу становања,  утврдио постојање уставне легитимације за покретање поступка за оцјену уставности и законитости оспорених аката. Истовремено је упозорен да ће уколико не поступи по наведеном, Суд донијети рјешење којим се иницијатива не прихвата.

          С обзиром на то да давалац иницијативе, у остављеном року,  није отклонио наведене недостатке Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати дату иницијативу.

         Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-15/19

11. септембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.