Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 11. септембра  2019. године,  д о н и о   ј е

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости тачке 176. Листе процента војног инвалидитета која је саставни дио Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета  ("Службени гласник Републике Српске" број  22/93).

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

         Миле Пераћ из Подрашнице, општина Мркоњић Град, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке 176. Листе процента војног инвалидитета која је саставни дио Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета  ("Службени гласник Републике Српске" број 22/93), наводећи да оспорено прописивање није у сагласности са чланом 5. став 1. алинеја 4. и чланом 10. Устава Републике Српске. Имајући у виду да је у образложењу иницијативе цитирана само оспорена тачка 176. Листе процента војног инвалидитета која је саставни дио Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета  ("Службени гласник Републике Српске" број  22/93), очигледно је да се у иницијативи  ради о  омашци код навођења броја  "Службеног гласника Републике Српске" у којем је објављен овај правилник, односно да давалац иницијативе оспорава само одредбе Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" број 22/93), а не и Правилника о утврђивању процента војног инвлидитета (Службени гласник  Републике Српске" број 31/10). У иницијативи се наводи да су оспореном тачком 176. наведене листе, војни инвалиди-мушкарци доведени у неравноправан положај у односу на војне инвалиде-жене, с обзиром на то да се код војних инвалида мушкараца врши оцјењивање нагрђености према тежини нагрђености главе и врата, док се код војних инвалида-жена оцјењује нагрђеност и других изложених дијелова тијела (руке и ноге), те предлаже да Суд утврди да оспорено прописивање није у сагласности са Уставом Републике Српске и законом.

         Поступајући по датој иницијативи, Суд је утврдио  да је Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета  ("Службени гласник Републике Српске" број  22/93), чија тачка 176. Листе процента војног инвалидитета је оспорена, престао да важи 21. априла 2010. године, сагласно одредби члана 20. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" број 31/10).

         Тачком 2. Амандмана XLII, којом је допуњен члан 115. став 1. Устава Републике Српске, утврђено је да Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе  ако од престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године.

         Полазећи од тога да је оспорени правилник престао да важи 21. априла 2010. године, а да је иницијатива поднијета 2. априла 2019. године, Суд је утврдио да је иницијатива поднијета по истеку рока у коме Суд, сагласно тачки 2. Амандмана XLII којом је допуњен члан 115. став 1. Устава Републике Српске, може одлучивати  о уставности и законитости аката и по престанку њиховог важења.

         Стога је Суд оцијенио да не постоје  процесне претпоставке  за вођење поступка и одлучивање те је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), одлучио да  иницијативу за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости  тачке 176. Листе процента војног инвалидитета, која је саставни дио Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета  ("Службени гласник Републике Српске" број  22/93), не прихвати.      

         На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-31/19

11. септембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.