Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2019. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

         Утврђује се да члан 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе број: 02/04-3.1472-46/12 од 21. јуна 2012. године није у сагласности са Уставом Републике Српске и  Законом о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Проф. др Зорица Дрљача из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе број: 02/04-3.1472-46/12 од 21. јуна 2012. године због, како наводи, несагласности са чланом 72. став 5, чланом 61. и чланом 64. став 2. тач. б) и в) Закона о високом образовању  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), те чланом 58. став 7. Статута Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.937-15/12 од 12. априла 2012. године, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. Образлажући наведено давалац иницијативе цитира наведене одредбе Устава, Закона о високом образовању и Статута Универзитета, те закључује да су оспореним одредбама члана 6. Правилника ректору, у поступку именовања декана факултета, прописана посебна овлашћења која нису садржана у Закону. Надаље, давалац  иницијативе истиче да наведене законске одредбе не садрже ни овлашћење да се процедура именовања декана факултета додатно уређује другим подзаконским актима,  као и да је за  сваки акт који доноси високошколска установа потребно прибавити сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске која је, како наводи,  у конкретном случају изостала јер да је постојала, то би било наведено у преамбули Правилника. Давалац иницијативе, такође, указује и на одредбе Статута Универзитета са којима, по њеном мишљењу, оспорене одредбе Правилника такође нису у сагласности, те предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са Уставом и законом.

           У одговору на иницијативу који је доставио Универзитет у Бањој Луци оспорени су наводи даваоца иницијативе као неосновани те је, између осталог, наведено да ректор, иако то није изричитом одредбом Закона прописано, има надлежност да усвоји или одбије приједлог вијећа организационе јединице, јер би у супротном то значило да је ректор обавезан да прихвати било какав приједлог наставно-научног вијећа и да по аутоматизму мора да именује предложено лице. Имајући у виду да је ректор, сагласно одредбама Закона о високом образовању, надлежан да на приједлог вијећа организационе јединце именује декана то, како се наводи у одговору, подразумијева да он има право и да одбије приједлог наставно-научног вијећа, односно да га врати на поновно разматрање, као и да у случају да се избор декана не изврши до истека мандата дотадашњем декану именује лице које ће дужност декана обављати до избора декана, а најдуже шест мјесеци од дана истека  мандата, како је то прописано чланом 54. став 7. Статута. Оспореним одредбама Правилника се, како се даље наводи у одговору, само детаљније дефинишу надлежности ректора, које су иначе прописане чланом 72. став 5. Закона, па имајући у виду да је Правилник донио Сенат Универзитета који је надлежан да доноси акте којима се потврђују или детаљније уређују права и надлежности прописанe Законом о високом образовању, у одговору се предлаже да се иницијатива не прихвати. Уз то, у одговору се указује на ненадлежност Суда да оцјењује оспорене одредбе Правилника са одредбама Статута, јер се ради о актима исте правне снаге.

         На основу члана 61. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10 и 104/11) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 21. јуна 2012. године донио Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе под пословним бројем 02/04-3.1472-46/12. Правилником  се утврђују поступци избора: (1) чланова наставно-научних вијећа факултета, Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности и Научног вијећа Института за генетичке ресурсе, (2) декана, (3) чланова Сената и (4) чланова Управног одбора. Према оспореном члану 6. Правилника ако ректор није сагласан са приједлогом Вијећа, исти враћа са сугестијом за преиспитивање приједлога за именовање декана/директора. Уколико се не постигне заједничка сагласност, ректор именује вршиоца дужности декана/директора (став 1), а вршилац дужности декана/директора обавља дужност до окончања поступка именовања декана/директора, а најдуже шест мјесеци (став 2).

         У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао   у виду тач. 5. и  12. Амандмана  XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, према којим Република уређује и обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, те образовање, радне односе, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. На основу наведених уставних овлашћења, Законом о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) уређују се принципи и циљеви високог образовања у Републици Српској, нивои високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, обезбјеђење квалитета у области високог образовања, образовна дјелатност, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, поступак признавања страних високошколских исправа, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања. Тако је чланом 24. став 1. овог закона прописано да је статут основни општи акт високошколске установе којим се уређује: организација, органи и начин рада, управљање и руковођење високошколском установом (тачка а), називи и врста студијских програма (тачка б), обављање научноистраживачког, стручног или умјетничког рада (тачка в), поступак избора у академска звања (тачка г), начин остваривања права и обавеза особља и студената (тачка д), организовање особља и студената (тачка ђ) и евиденција (тачка е). Уз то, чланом 24.  Закона прописано је и да сенат високошколске установе утврђује приједлог статута, уз претходно прибављено мишљење управног одбора (став 2), да након утврђивања приједлога статута од стране сената, високошколска установа доставља приједлог статута са мишљењем управног одбора Министарству, ради добијања сагласности (став 3), да ако Министарство утврди неусклађеност статута са овим законом и другим законским прописима, даје упутства високошколској установи о отклањању утврђених недостатака (став 4), да Министарство даје сагласност на приједлог статута високошколске установе у име Владе (став 5) те  да сенат усваја статут након добијене сагласности Министарства (став 6). Поред тога, овим  Законом је прописано: да су органи универзитета: а) управни одбор, б) сенат и в) ректор (члан 61. став 1); да сенат високошколске установе доноси статут и друге опште акте високошколске установе уз претходно прибављено мишљење управног одбора и сагласност Министарства (тачка б), доноси опште акте у складу са законом и статутом високошколске установе (в); да универзитетом руководи ректор, у складу са законом и статутом универзитета (члан 66. став 1); да је стручни орган факултета, односно умјетничке академије наставно-научно вијеће, односно наставно-умјетничко вијеће, које у оквиру своје надлежности, поред осталог, предлаже ректору именовање и разрјешење декана (члан 71. ст. 1. и 6. тачка д); да је орган руковођења факултета или умјетничке академије декан, а орган руковођења научноистраживачког института директор,  да декана именује и разрјешава ректор, на приједлог вијећа организационе јединице, по процедури утврђеној статутом универзитета, а да се избор и разрјешење директора организационе јединице утврђује статутом универзитета (члан 72. ст. 5. и 8).

         Суд је, такође, имао  у виду да је чланом 57. став 2.  Статута Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.927-15/12 од 12. априла 2012. године прописано да декана именује и разрјешава ректор  на приједлог вијећа факултета/Академије, из реда редовних односно ванредних професора, а чланом 58. да у случају да има више евидентираних кандидата и уколико ниједан од предложених кандидата не добије већину гласова од укупног броја чланова вијећа факултета/Академије, на листи остају два кандидата са највећим бројем гласова и гласање се врши поново (став 5), да ако ни након поновног гласања ниједан од кандидата не добије потребну већину гласова, комплетан поступак избора декана се понавља (став 6), те да уколико се предлагање кандидата за декана факултета /Академије не изврши до истека мандата дотадашњем декану, ректор Универзитета именује лице које ће дужност декана обављати до избора декана, а најдуже шест мјесеци од дана истека мандата (став 7).

         Полазећи од наведеног неспорно је, по оцјени Суда,  да је статут основни општи акт високошколске установе којим се, између осталог, уређују организација, органи и начин рада, управљање и руковођење високошколском установом, као и да декана именује и разрјешава ректор, на приједлог вијећа организационе јединице, по процедури утврђеној статутом, а да се избор и разрјешење директора организационе јединице утврђује статутом универзитета. Такође, неспорно је и  да Закон о високом образовању не уређује начин и поступак избора и разрјешења декана односно директора организационе јединице, као ни начин избора и поступак избора вршиоца дужности декана односно директора организационе јединице.

          Имајућу у виду наведено,  Суд је утврдио  да се  питања која се тичу  поступка именовања декана односно директора организационе јединице, као и питања која се тичу именовања вршиоца дужности декана односно директора организационе јединице могу уредити искључиво статутом, а што је Сенат Универзитета у Бањој Луци  и учинио доношењем Статута (члан 58).

         Будући  да су  у оспореним одредбама члана 6. регулисана питања која се могу уредити искључиво статутом Универзитета, а не и неким другим правним актом, дакле да Правилник није одговарајући акт у смислу наведених законских одредби којим се може регулисати начин и избор декана односно директора организационе јединице,  као ни начин избора вршиоца дужности декана, Суд је оцијенио да члан 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе број: 02/04-3.1472-46/12 од 21. јуна 2012. године није у сагласности са Законом о високом образовању.

         Како је чланом 108. став 2. Устава утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је утврдио да оспорени члан 6. Правилника, за који је утврђено да није у сагласности са законом, није у сагласности ни са Уставом.

         Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује међусобну сагласност подзаконских аката, у конкретном случају оспореног члана 6. Правилника са чланом 58. став 7. Статута.

         С обзиром на то да је  у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) о уставности и законитости оспорене одредбе Правилника одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

         На основу изложеног  Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

        Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-63/18

26. јуна 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.