Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 26. јуна  2019. године,  д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15).

 

                                                         О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

           Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15) због, како наводи, несагласности са чланом 30. раније важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), односно чланом 39. став 2. важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), те чланом 11. став 2. и члановима 64. и 135. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/12 и 90/16).

          Правилник о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15) донио је начелник Општине Угљевик на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  Одлуке о извршењу Буџета и Плана буџета Општине Угљевик, те чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 43/14). Овим правилником утврђују се услови, овлашћења, начин и поступак за додјелу једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе (члан 1. став 1).

         Поступајући по датој иницијативи  Суд је утврдио да је оспорени правилник престао да важи ступањем на снагу Правилника о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 7/18).

        Такође, Суд је утврдио да је ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) престао да важи Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је назначен као правни основ за доношење оспореног акта.

         Имајући у виду да је Закон о локалној самоуправи,  који је назначен као правни основ за доношење оспореног правилника престао да важи,  Суд је оцијенио да, сагласно  члану 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике  Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање.

         На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                  

Број: У-23/19

26. јуна 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.