Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла 2019. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости поступања Основног и Окружног суда у Добоју и Врховног суда у Бањој Луци у предмету број 85 0 П 053050 15 П и поступања Основног суда у Теслићу и Окружног суда у Добоју у предмету број 87 0 П 021256 17 П.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

     Стајић Слободанка, адвокат из Добоја, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости поступања Основног и Окружног суда у Добоју и Врховног суда у Бањој Луци у предмету број 85 0 П 053050 15 П и поступања Основног суда у Теслићу и Окружног суда у Добоју у предмету број 87 0 П 021256 17 П. Давалац иницијативе сматра да су наведени судови у предметима који се воде под напријед означеним бројевима поступали незаконито и неуставно, те изнијели неутемељена и произвољна становишта, која немају упориште у закону. Поред тога, оспорава примјену правила прецедентног правног система приликом доношења судских одлука пред домаћим редовним судовима у парничним поступцима, што, по њеном мишљењу, доводи до повреде начела правне сигурности и једнакости грађана. 

    Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

     Имајући у виду да у конкретном случају давалац иницијативе оспорава примјену права и поступање одређених редовних судова у Републици Српској у појединим парничним поступцима, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

              Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-55/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.