РЕПУБЛИКА СРПСКА

УСТАВНИ СУД

 

 

Број: СУ–293/17                                                                                               

Бања Лука,  27. септембар 2017.

 

          На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 27. септембра 2017. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

 

          За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се Ирена Мојовић, судија из реда хрватског народа.

 

II

 

          Мандат изабраног потпредсједника траје до 24. септембра 2018. године.

 

III

 

          Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман с.р.

Достављено:       

1. Именованој,                                                                                   

2. Лични досије,                                                                                     

3. Архива Суда.