Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) st. 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 3. aprila 2017. godine,  d o n i j e l o  je

 

R J E Š E Nj E

 

      Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", broj 02/1-021-125/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

     Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 27. marta 2017. godine Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akt broj 03.1/I-124/17 od 27. marta 2017. godine kojim se, na osnovu zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", koji je Narodna skupština Republike Srpske, pod brojem 02/1-021-125/17, izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine. Uz navedeni akt dostavljen je predmetni zaključak, zatim Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj 03.2-5-3/17 od 20. februara 2017. godine i Obrazloženje o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj 03.2-5-3/17-1 od 21. februara 2017. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda se navodi da je Narodna skupština Republike Srpske na Šesnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2017. godine, izglasala Zaključak u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?" broj 02/1-021-125/17, te je, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, ovaj zaključak dostavljen na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske. Klub delegata bošnjačkog naroda je pomenutim aktom odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, jer kako se navodi u aktu predsjedavajuće, smatra da je ovim zaključkom povrijeđen vitalni nacionalni interes ovog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda nije postiglo saglasnost svih klubova povodom predmetnog zaključka, kao ni Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa, da odluči da li je osporenim zaključkom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

   Pored navedenog, u prilogu akta predsjedavajuće Vijeća naroda od 27. marta 2017. godine Sudu je dostavljen izvod iz stenograma sa Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane 7, 8. i 9. februara 2017. godine (u dijelu koji se odnosi na tačku dnevnog reda o usvajanju osporenog zaključka), izvod iz stenograma sa Petnaeste sjednice Vijeća naroda Republike Srpske, održane 14. marta 2017. godine (dio koji se odnosi na pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u pogledu predmetnog zaključka), kao i izvod iz stenograma sa Trinaeste sjednice Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, održane 24. marta 2017. godine (u dijelu koji se odnosi na usaglašavanje stavova povodom osporenog zaključka).

    Na osnovu pomenutog akta predsjedavajuće Vijeća naroda i priložene dokumentacije, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske dana 20. februara 2017. godine, pod brojem 03.2-5-3/17, glasovima svih osam delegata donio Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", koji je Narodna skupština Republike Srpske, pod brojem 02/1-021-125/17, izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine, da se u Vijeću naroda o navedenom zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda glasalo po proceduri za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, ali nije postignuta saglasnost svih klubova u ovom vijeću. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine na sjednici održanoj 24. marta 2017. godine takođe nije postigla saglasnost povodom ovog pitanja, pa je predmetni zaključak proslijeđen Ustavnom sudu – Vijeću za zaštutu vitalnog interesa, da odluči da li je u konkretnom slučaju povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

   Zaključkom u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?", broj 02/1-021-125/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine, određeno je da Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da obezbijedi sredstva i pruži punu pravnu zaštitu i podršku članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma u eventualnim sudskim procesima pred sudovima koji će utvrđivati navodnu krivičnu odgovornost članova Komisije koji su sprovodili odluku Narodne skupštine (tačka 1), te da ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske" (tačka 2).

     Vijeće je, prije svega, razmotrilo pravnu prirodu predmetnog zaključka Narodne skupštine, jer ova činjenica predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda, pa time i Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ovog suda.

   Članom 187. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 3/11) propisano je da se zaključkom utvrđuju politika izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Narodna skupština, daju smjernice za sprovođenje te politike i utvrđuju obaveze Vlade, ministarstava i posebnih organizacija u sprovođenju te politike, pripremanju zakona i drugih akata, da se isti dostavljaju organima i organizacijama na koje se odnose, te da Narodna skupština može odlučiti da se zaključci kojima se utvrđuju stavovi i gledišta o značajnim pitanjima objave i u "Službenom glasniku Republike Srpske".

  Imajući u vidu navedeno, Vijeće je ocijenilo da iz sadržine osporenog zaključka, odnosno pitanja koje tretira, proizlazi da se ovim aktom Vladi Republike Srpske daju smjernice za postupanje u slučaju eventualnog pokretanja sudskih postupaka protiv članova Republičke komisije za sprovođenje referenduma,  povodom provođenja određene odluke Narodne skupštine. Radi se, dakle, o aktu koji ne sadrži pravnu normu opšteg karaktera, već njime Narodna skupština izražava svoje opredjeljenje u pogledu konkretnog pitanja političke prirode, zbog čega, po ocjeni Vijeća, predmetni zaključak po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni akt, već pojedinačni akt donesen sa ciljem provođenja utvrđene politike.

   S obzirom na to da je odredbom člana 115. Ustava Republike Srpske, koji je dopunjen tačkom 1. Amandmana LXXXVIII na Ustav, prema kojem Ustavni sud, između ostalog, odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom (stav 1. t. 1. i 2), te o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda (stav 2. tačka 1), Vijeće je utvrdilo da nije u okviru njegove nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenog zaključka sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, odnosno da nisu ispunjene procesne pretpostavke za ocjenjivanje da li je u konkretnom slučaju osnovan zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda.    

    Imajući u vidu izloženo odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.       

   Ovo rješenje donijelo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u sastavu: predsjedavajući Vijeća prof. dr Duško Medić, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović i Irena Mojović.  

Broj: UV-4/17

3. aprila 2017. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Prof. dr Duško Medić, s.r.