На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 3. априла 2017. године,  д о н и ј е л о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

      Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?", број 02/1-021-125/17, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 9. фебруара 2017. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

     Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 27. марта 2017. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-124/17 од 27. марта 2017. године којим се, на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?", који је Народна скупштина Републике Српске, под бројем 02/1-021-125/17, изгласала на сједници одржаној 9. фебруара 2017. године. Уз наведени акт достављен је предметни закључак, затим Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-3/17 од 20. фебруара 2017. године и Образложење о повреди виталног националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-3/17-1 од 21. фебруара 2017. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, изгласала Закључак у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?" број 02/1-021-125/17, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закључак достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер како се наводи у акту предсједавајуће, сматра да је овим закључком повријеђен витални национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закључка, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је оспореним закључком повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

   Поред наведеног, у прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа од 27. марта 2017. године Суду је достављен извод из стенограма са Шеснаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 7, 8. и 9. фебруара 2017. године (у дијелу који се односи на тачку дневног реда о усвајању оспореног закључка), извод из стенограма са Петнаесте сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 14. марта 2017. године (дио који се односи на покретање поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у погледу предметног закључка), као и извод из стенограма са Тринаесте сједнице Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине Републике Српске, одржане 24. марта 2017. године (у дијелу који се односи на усаглашавање ставова поводом оспореног закључка).

    На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске утврдило је да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дана 20. фебруара 2017. године, под бројем 03.2-5-3/17, гласовима свих осам делегата донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?", који је Народна скупштина Републике Српске, под бројем 02/1-021-125/17, изгласала на сједници одржаној 9. фебруара 2017. године, да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, али није постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине на сједници одржаној 24. марта 2017. године такође није постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закључак прослијеђен Уставном суду – Вијећу за заштуту виталног интереса, да одлучи да ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

   Закључком у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?", број 02/1-021-125/17, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 9. фебруара 2017. године, одређено је да Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да обезбиједи средства и пружи пуну правну заштиту и подршку члановима Републичке комисије за спровођење референдума у евентуалним судским процесима пред судовима који ће утврђивати наводну кривичну одговорност чланова Комисије који су спроводили одлуку Народне скупштине (тачка 1), те да овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (тачка 2).

     Вијеће је, прије свега, размотрило правну природу предметног закључка Народне скупштине, јер ова чињеница представља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту виталног националног интереса овог суда.

   Чланом 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 3/11) прописано је да се закључком утврђују политика извршавања закона, других прописа и општих аката које доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење те политике и утврђују обавезе Владе, министарстава и посебних организација у спровођењу те политике, припремању закона и других аката, да се исти достављају органима и организацијама на које се односе, те да Народна скупштина може одлучити да се закључци којима се утврђују ставови и гледишта о значајним питањима објаве и у "Службеном гласнику Републике Српске".

  Имајући у виду наведено, Вијеће је оцијенило да из садржине оспореног закључка, односно питања које третира, произлази да се овим актом Влади Републике Српске дају смјернице за поступање у случају евентуалног покретања судских поступака против чланова Републичке комисије за спровођење референдума,  поводом провођења одређене одлуке Народне скупштине. Ради се, дакле, о акту који не садржи правну норму општег карактера, већ њиме Народна скупштина изражава своје опредјељење у погледу конкретног питања политичке природе, због чега, по оцјени Вијећа, предметни закључак по својој правној природи не представља правни акт, већ појединачни акт донесен са циљем провођења утврђене политике.

   С обзиром на то да је одредбом члана 115. Устава Републике Српске, који је допуњен тачком 1. Амандмана LXXXVIII на Устав, према којем Уставни суд, између осталог, одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом (став 1. т. 1. и 2), те о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа (став 2. тачка 1), Вијеће је утврдило да није у оквиру његове надлежности да оцјењује сагласност оспореног закључка са одредбама Устава о заштити виталних националних интереса конститутивних народа, односно да нису испуњене процесне претпоставке за оцјењивање да ли је у конкретном случају основан захтјев Клуба делегата бошњачког народа.    

    Имајући у виду изложено одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.       

   Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: предсједавајући Вијећа проф. др Душко Медић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић и Ирена Мојовић.  

Број: УВ-4/17

3. априла 2017. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Проф. др Душко Медић, с.р.