На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 3. априла 2017. године,  д о н и ј е л о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у  Закључцима у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-202/17.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 27. марта 2017. године  Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-127/17, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи  утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључцима у вези  Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-202/17. Уз наведени акт достављени су предметни закључци и Одлука о покретању поступка  заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. године, те Образложење ове одлуке број: 03.2-5-10/17-1 од 8. марта 2017. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој посебној сједници одржаној 27. фебруара 2017. године, изгласала оспорене закључке. Такође је наведено да је Клуб делегата бошњачког народа својим актом број: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. године покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа сматрајући да се овим закључцима угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће Народа Републике Српске на Петнаестој редовној сједници одржаној 14. марта 2017. године, није постигло сагласност свих клубова у Вијећу народа на уложену Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса и да Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, на Тринаестој сједници одржаној 24. марта 2017. године, није усагласила текст оспорених закључака, предлажу да Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске одлучи да ли је овим актом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

         У прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, поред наведеног, достављени су и изводи из стенограма са: Двадесет друге посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 27. фебруара 2017. године; Петнаесте сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 14. марта 2017. године, и Тринаесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 24. марта 2017. године.

         На основу наведеног акта предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске као и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса је утврдило да је за захтјев за покретање поступка за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа у оспореним закључцима гласало једногласно, седам присутних делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске,  да се гласало  по  процедури  за заштиту виталног интереса, али да поводом овог питања није постигнута сагласност свих клубова конститутивних народа у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске.

         Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у образложењу Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса бошњачког народа, између осталог, наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Народна скупштина оспореним закључцима повриједила витални национални интерес у смислу члана 70. став (5) алинеја 9. Устава Републике Српске, односно витални национални интерес бошњачког народа у смислу остваривања његовог права на истину и правду за жртве које је претрпио бошњачки народ током агресије на Босну и Херцеговину. Оспореним закључцима, како се наводи у образложењу, Народна скупштина Републике Српске подрива Дејтонски мировни споразум, угрожава уставноправни поредак Босне и Херцеговине те блокира институције и органе Босне и Херцеговине на путу еуроатланских интеграција и испуњавања циљева из реформске агенде.

          Закључке  у вези  Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, Народна скупштина Републике Српске изгласала је на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-202/17, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те чланова 182, 187. став 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11). Овим закључцима Народна скупштина Републике Српске изражава своје ставове у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе. У том смислу, Народна скупштина Републике Српске овим актима, поред осталог, одбацује и оштро осуђује одлуку бошњачког политичког руководства у Босни и Херцеговини да покрене ревизију пресуде пред Међународним судом правде у Хагу (тачка 1), сматра да овакав начин доношења одлука, наводно у име Босне и Херцеговине, а без поштивања процедура предвиђених Дејтонским мировним споразумом и без учешћа других конститутивних народа у доношењу одлука у име Босне и Херцеговине, захтијева хитно и јасно реаговање међународне заједнице (тачка 2), сматра да се због наведеног дјеловања бошњачког политичког руководства још једном потврдила неопходност да је за одлуке од виталног интереса за Републику Српску и конститутивног српског народа, које се доносе на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине потребно добити сагласност органа и институција Републике Српске (тачка 3),  тражи од представника Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине да искористе сва правна и политичка средства у циљу онемогућавања доношења било каквих одлука на нивоу заједничких органа и институција Босне и Херцеговине све док се не ријеше витална питања Републике Српске (тачка 4), апелује на све политичке актере у Републици Српској да о свим питањима од посебног значаја за Републику Српску покажу неопходно јединство, озбиљност и одговорност према Републици Српској (тачка 5), чврсто стоји на позицији одбране слова Дејтонског мировног споразума и права која Републици Српској по том споразуму припадају (тачка 6), указује на неопходност доношења аката о Уставном суду Босне и Херцеговине (тачка 7), задужује Владу Републике Српске да у сарадњи са представницима Републике Српске на нивоу заједничких органа Босне и Херцеговине припреме одговор Републике Српске на сва тренутна питања који ће бити упућен свим релевантим међународним институцијама (тачка 8), да одбацује праксу једностраног одлучивања и узурпације заједничких органа Босне и Херцеговине (тачка 9), да сматра да је члан Предсједништва Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић прекршио Устав Босне и Херцеговине (тачка 10), да тражи од институција на нивоу Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине да испуне све претходне мјере из писма намјере које су предуслов за реализацију реформске агенде на путу ка Европској унији (члан 11), да сматра да је на путу ка Европској унији неоправдано даље постојање високог представника за Босну и Херцеговину, и тражи укидање ове институције (члан 12), те да ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике   Српске" (тачка 13).

          Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, прије свега, размотрило правну природу предметних  закључака  Народне скупштине Републике Српске, будући да ова чињеница, по оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту виталног интереса.

         Чланом 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) прописано је да се закључком утврђује политика извршавања закона, других прописа и општих аката које доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење те политике и утврђују обавезе Владе, министарства и посебних организација у спровођењу те политике, припремању закона и других аката.

         У конкретном случају, из садржине предметних закључака, као и питања која се њима  третирају произлази да ови закључци не садрже правне норме општег карактера, већ је ријеч о акту којим се изражава политички став Народне скупштине у погледу одређених  питања политичке природе, односно у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе.

         Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Устава Републике Српске, те Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 2. на Устав, којим су прописане надлежности Уставног суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда, те чињеницу да оспорени  закључци немају карактер општег акта, Вијеће  је утврдило  да није надлежно да разматра предметни акт.

          На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: предсједавајући Вијећа Амор Букић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић,  Златко Куленовић, проф. др. Душко Медић и Ирена Мојовић.+,

Број: УВ-7/17

3. априла 2017. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Амор Букић, с.р.