Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) st. 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine, donijelo je

 

R J E Š E Nj E

 

            Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj:02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine, koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

                                                                                                                   

O b r a z l o ž e nj  e

 

             Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 29. novembra 2016. godine Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akt broj: 03.1/I-511/16 od 29. novembra 2016. godine, kojim se, saglasno zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj: 02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine, koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Uz navedeni akt dostavljen je predmetni zaključak, Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-129/16 od 02. novembra 2016. godine i Obrazloženje ove odluke broj: 03.2-5-129/16-1 od 03. novembra 2016. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda navodi se da je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj posebnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2016. godine izglasala Zaključak u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj: 02/1-021-1240/16, te je, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, ovaj zaključak dostavljen na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske. Klub delegata bošnjačkog naroda je pomenutim aktom odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, jer smatra da je ovim zaključkom povrijeđen vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost svih klubova povodom predmetnog zaključka, kao ni Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da odluči da li je Zaključkom broj:02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Uz navedeni akt predsjedavajuće Vijeća naroda od 29. novembra 2016. godine, Sudu je dostavljen izvod iz stenograma zapisnika sa Dvadesete posebnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane 25. oktobra 2016. godine (dio koji se odnosi na predmetni zaključak), izvod iz stenograma sa Četrnaeste sjednice Vijeća naroda Republike Srpske održane 23. novembra 2016. godine (dio koji se odnosi na pomenuti zaključak), te izvod iz stenograma sa Dvanaeste sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, održane 29. novembra 2016. godine (dio koji se odnosi na usaglašavanje stavova povodom izglasanog zaključka).        

            Na osnovu pomenutog akta predsjedavajuće Vijeća naroda i priložene dokumentacije, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske je utvrdilo da je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske dana 02. novembra 2016. godine, pod brojem: 03.2-5-129/16, glasovima svih sedam prisutnih članova donio Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj: 02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine, koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske, da se u Vijeću naroda o navedenom zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda glasalo po proceduri za zaštitu vitalnog interesa, ali nije postignuta saglasnost svih klubova u ovom vijeću. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine na sjednici održanoj 29. novembra 2016. godine takođe nije postigla saglasnost povodom ovog pitanja, pa je predmetni zaključak proslijeđen Ustavnom sudu Republike Srpske - Vijeću za zaštitu vitalnog interesa, da odluči da li je u konkretnom slučaju povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. 

            Zaključak u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj: 02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine izglasala je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj posebnoj sjednici, nakon usvajanja Zakona o Danu Republike. U tački 1. ovog zaključka je navedeno da Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da izvrši usklađivanje Zakona o praznicima Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na ispoljavanje vjerskih sloboda, dok je tačkom 2. ovog akta određeno da isti stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

            Vijeće je, prije svega, razmotrilo pravnu prirodu predmetnog Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske. Ova činjenica, po ocjeni Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda, pa time i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa ovog Suda.

            Članom 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11) propisano je da se zaključkom utvrđuje politika izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Narodna skupština, daju smjernice za sprovođenje te politike i utvrđuju obavezu Vlade, ministarstava i posebnih organizacija u sprovođenju te politike, pripremanju zakona i drugih akata, da se isti dostavljaju organima i organizacijama na koje se odnose, te da Narodna skupština može odlučiti da se zaključci kojima se utvrđuju stavovi i gledišta o značajnim pitanjima objave i u "Službenom glasniku Republike Srpske". 

            Vijeće je ocijenilo da iz sadržine osporenog zaključka, kao i pitanja koje tretira, proizlazi da se ovim aktom usvaja određeni zaključak Narodne skupštine, kojim je Narodna skupština utvrdila politiku izvršavanja Zakona o Danu Republike Srpske i odredila obavezu Vlade da izvrši usklađivanje Zakona o praznicima Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na ispoljavanje vjerskih sloboda. Kako osporeni zaključak ne sadrži pravnu normu opšteg karaktera, već njime Narodna skupština izražava svoje opredjeljenje u pogledu određenog pitanja političke prirode, to po ocjeni Vijeća predmetni zaključak, po svojoj pravnoj prirodi, ne predstavlja pravni akt, već akt u formi zaključka kojim se daju smjernice za sprovođenje utvrđene politike.                                                                                                                                                                                

             Imajući u vidu odredbe člana 115. Ustava Republike Srpske, koji je dopunjen tačkom 1. Amandmana LXXXVIII na Ustav, prema kojim Ustavni sud, pored ostalog, odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom (stav 1. tač. 1. i 2), te o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda (stav 2. tačka 1), Vijeće je utvrdilo da nije u okviru njegove nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenog zaključka sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda, odnosno da nisu ispunjene procesne pretpostavke za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa ovog naroda u osporenom zaključku.   

 Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vitalnog interesa donijelo je u sastavu: predsjedavajući Vijeća Vojin Bojanić, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić i Irena Mojović.

Broj: UV-15/16

6. decembra 2016. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Vojin Bojanić, s.r.