На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 6. децембра 2016. године, донијело је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Закона о Дану Републике Српске број:02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела Народна скупштина Републике Српске.

                                                                                                                   

О б р а з л о ж е њ  е

 

             Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 29. новембра 2016. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-511/16 од 29. новембра 2016. године, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Закона о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела Народна скупштина Републике Српске. Уз наведени акт достављен је предметни закључак, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-129/16 од 02. новембра 2016. године и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-129/16-1 од 03. новембра 2016. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој посебној сједници, одржаној 25. октобра 2016. године изгласала Закључак у вези Закона о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закључак достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је овим закључком повријеђен витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закључка, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Закључком број:02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа од 29. новембра 2016. године, Суду је достављен извод из стенограма записника са Двадесете посебној сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 25. октобра 2016. године (дио који се односи на предметни закључак), извод из стенограма са Четрнаесте сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 23. новембра 2016. године (дио који се односи на поменути закључак), те извод из стенограма са Дванаесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 29. новембра 2016. године (дио који се односи на усаглашавање ставова поводом изгласаног закључка).        

            На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дана 02. новембра 2016. године, под бројем: 03.2-5-129/16, гласовима свих седам присутних чланова донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Закона о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела Народна скупштина Републике Српске, да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али није постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине на сједници одржаној 29. новембра 2016. године такође није постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закључак прослијеђен Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

            Закључак у вези Закона о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године изгласала је Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој посебној сједници, након усвајања Закона о Дану Републике. У тачки 1. овог закључка је наведено да Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да изврши усклађивање Закона о празницима Републике Српске у дијелу који се односи на испољавање вјерских слобода, док је тачком 2. овог акта одређено да исти ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

            Вијеће је, прије свега, размотрило правну природу предметног Закључка Народне скупштине Републике Српске. Ова чињеница, по оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда.

            Чланом 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11) прописано је да се закључком утврђује политика извршавања закона, других прописа и општих аката које доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење те политике и утврђују обавезу Владе, министарстава и посебних организација у спровођењу те политике, припремању закона и других аката, да се исти достављају органима и организацијама на које се односе, те да Народна скупштина може одлучити да се закључци којима се утврђују ставови и гледишта о значајним питањима објаве и у "Службеном гласнику Републике Српске". 

            Вијеће је оцијенило да из садржине оспореног закључка, као и питања које третира, произлази да се овим актом усваја одређени закључак Народне скупштине, којим је Народна скупштина утврдила политику извршавања Закона о Дану Републике Српске и одредила обавезу Владе да изврши усклађивање Закона о празницима Републике Српске у дијелу који се односи на испољавање вјерских слобода. Како оспорени закључак не садржи правну норму општег карактера, већ њиме Народна скупштина изражава своје опредјељење у погледу одређеног питања политичке природе, то по оцјени Вијећа предметни закључак, по својој правној природи, не представља правни акт, већ акт у форми закључка којим се дају смјернице за спровођење утврђене политике.                                                                                                                                                                                

             Имајући у виду одредбе члана 115. Устава Републике Српске, који је допуњен тачком 1. Амандмана LXXXVIII на Устав, према којим Уставни суд, поред осталог, одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом (став 1. тач. 1. и 2), те о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа (став 2. тачка 1), Вијеће је утврдило да није у оквиру његове надлежности да оцјењује сагласност оспореног закључка са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа, односно да нису испуњене процесне претпоставке за оцјену прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа за утврђивање повреде виталног националног интереса овог народа у оспореном закључку.   

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Војин Бојанић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић и Ирена Мојовић.

Број: УВ-15/16

6. децембра 2016. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Војин Бојанић, с.р.