Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12),  na sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine, d o n i o   j e

 

R  J  E  Š  E  Nj  E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 od 27. aprila 2015. godine  („Službeni Bilten Opštine Ugljevik broj“ 3/15).

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e nj e

 

Savo Tomić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 3/15). U inicijativi se navodi da osporena odluka nije usvojena saglasno proceduri propisanoj Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10), zbog čega predlaže da  Sud utvrdi da osporeni akt nije u saglasnosti sa zakonom.

             U toku postupka Sud je utvrdio da Rješenjem broj U-51/18 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 38/19), donesenim na sjednici ovog suda održanoj 25. aprila 2019. godine, nije prihvaćena inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 ("Službeni Bilten Opštine Ugljevik" broj 3/15). Tom prilikom Sud je ocijenio da ne postoje procesne pretpostavke za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporene odluke, budući da, od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj: 01-363-15/15 ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 9/15), osporena odluka nije egzistirala kao samostalni opšti akt u pravnom poretku. Pored ovoga, Sud je konstatovao da je Odlukom broj U-60/15 od 30. novembra 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 107/16) utvrdio da Odluka o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj: 01-363-15/15 ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 9/15) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10).

            Imajući u vidu da je navedenim rješenjem ovog suda već odlučeno o istoj stvari, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu.

             Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

            Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-90/18

27. novembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>