Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

          Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka d) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br.j 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. novembra  2019. godine,  d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

      Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj 01-01-363-7/13 od 28. februara 2013. godine ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/13).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

      Ustavni sud Republike Srpske zaprimio je inicijativu u kojoj je kao davalac inicijative označen Petar Marković iz Zabrđa, opština Ugljevik. U inicijativi se predlaže pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj 01-01-363-7/13 od 28. februara 2013. godine ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/13), koju je donijela Skupština Opštine Ugljevik. U inicijativi se navodi da osporena odluka nije u saglasnosti sa odredbom člana 17. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10), jer njenom donošenju nije prethodilo sprovođenje javne rasprave ili ankete o stvarnim potrebama stanovništva sa područja koje je obuhvaćeno izmjenom ovog urbanističkog projekta. Davalac inicijative takođe smatra da je predmetna odluka suprotna i članu 43. stav 2. navedenog zakona, jer izmjena ovog dokumenta prostornog uređenja nije izvršena u skladu sa programom mjera iz člana 48. ovog zakona. Shodno navedenom, predlaže da Sud utvrdi da osporena odluka nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom.

     U odgovoru na inicijativu Skupština Opštine Ugljevik, kao donosilac osporene odluke, navodi da inicijativa ne sadrži kompletne identifikacione podatke podnosioca inicijative, pa iznosi sumnju da takvo lice postoji ili je eventualno u inicijativi navelo lažno ime i adresu. Zbog toga predlaže da Sud, u skladu sa odredbom člana 32. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, od davaoca inicijative traži da dostavi svoje potpune identifikacione podatke, te da, ukoliko inicijativa ne bude uređena na propisani način, istu ne prihvati.

      Pored toga, u odgovoru se navodi da je stupanjem na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 40/13) prestao da važi Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10) na osnovu kojeg je donesena osporena odluka, zbog čega se predlaže da Sud, ukoliko inicijativa bude uređena u pogledu podataka o identitetu inicijatora, obustavi postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporene odluke. Takođe se ističe da su neosnovani navodi inicijatora o nesaglasnosti predmetne odluke sa odredbama člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 55/10).

            Razmatrajući inicijativu i navode iz odgovora na inicijativu, Sud je dopisom od davaoca inicijative tražio da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), dostavi svoje potpune identifikacione podatke, te da potvrdi autentičnost svog potpisa na inicijativi, odnosno da se izjasni da li je on podnio predmetnu inicijativu.

    U odgovoru na ovaj dopis, Petar Marković, sin Mihajla, iz Zabrđa, Ugljevik, navodi da Ustavnom sudu Republike Srpske nije podnio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj 01-01-363-7/13 od 28. februara 2013. godine ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/13), niti je istu potpisao.

    Imajući u vidu navedeno, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu, jer ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje po zakonu.

     Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

   Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-94/18

27. novembra 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>