Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 1. тач. a) и  б)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  20. фебруара 2013. године,  д о н и о   ј е

 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
           Утврђује се да  члан 6. ст. 2. и  3.  Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05).
 
О б р а з л о ж е њ е
 
          Клуб делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 6. ст. 2. и 3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“  бр. 25/05 и 30/07). У иницијативи се наводи да je оспорени члан 6. ст. 2. и 3. Статута Града Бања Лука несагласан са одредбама чл. 1. став 4. и чл. 10. Устава Републике Српске, које утврђују принцип конститутивности и равноправности народа и грађана, те недискриминације по било ком основу. Поред тога, оспорене одредбе члана 6. ст. 2. и 3. овог статута, према наводима даваоца иницијативе, нису у сагласности са чланом 5. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да симбол изражава историјско, културно и природно насљеђе јединице локалне самоуправе. Сагласно наведеном, давалац иницијативе предлаже да Суд покрене поступак и утврди да оспорене одредбе овог статута нису у сагласности са Уставом и законом.
 
         Скупштина Града Бања Лука доставила је одговор у коме цитира одредбе члан 5. ст. 2, 3. и 4. Закона о локалној самоуправи, и  у вези с тим  указује на одредбу члана 118. оспореног статута, којом је прописано да је изглед симбола из члана 6. ст. 2. и 3. привременог карактера, те да ће се утврдити посебном статутарном одлуком, након проведеног законом прописаног поступка.
 
         Оспореним чланом 6. став 2.Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07) прописано је да грб Града представља плаво поље, у облику штита, оивичено златном траком, са визуром Банског двора у горњем дијелу, те листом кестена (симболом бањалучких алеја), Кастелом (Каструм) — старом римском тврђавом, у дну штита, стилизованом линијом ријеке Врбас. Средишњи дио грба симболизује темеље Саборне цркве, у бијелој боји, а у средини темеља је крст, са оцилима у црвеној боји. Према ставу 3. овог члана застава Града Бање Луке је плаве боје, правоугаоног облик, односа страна: два према један, са грбом Града у средини заставе, и текстом испод грба: “Град Бања Лука“.
 
          У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредби  чл. 6. ст. 2. и  3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 25/05 и 30/07)Суд јеимао у виду одредбе члана 5. став 1. ал. 1. и  2. Устава, којима је утврђено да се уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима и обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних интереса конститутивних народа. Такође, Суд је имао у виду одредбу члана 10. Устава, према којој су грађани Републике Српске равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. Уз то, Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1. тачка 6. Устава Републике Српске утврђено да  општина преко својих органа, у складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, те обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине,  док је ставом 2. овог члана Устава  утврђено да се систем локалне самоуправе уређује законом.
 
        Поред наведених уставних одредби, Суд је имао у виду члан 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да јединица локалне самоуправе има један или више симбола (став 1), да симбол изражава историјско, културно и природно насљеђе јединице локалне самоуправе (став 2), те да грб јединице локалне самоуправе мора бити сачињен и описан по правилима хералдике (став 3). Прописано  је и да се облик, садржај и употреба симбола регулишу статутом јединице локалне самоуправе у складу са законом (став 4. члан 5).
 
           Имајући у виду да грб Града Бања Луке, на основу наведених уставних и законских одредби, треба да изражава историјско, културно и природно насљеђе  свих грађана ове јединице локалне самоуправе, Суд је оцијенио да оспорене одредбе  члана 6. ст. 2. и  3. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи.  Наиме, грб Града Бања Луке је  званични симбол ове јединице локалне самоуправе и као такав, по оцјени Суда, треба да буде прихватљив за све грађане те територијалне јединице, што је утврђено и наведеним одредбама Устава Републике Српске.  Будући да је оспореним одредбама Статута прописано да средишњи  дио  грба  симболизује темеље Саборне цркве, у бијелој боји, а да је у средини темеља крст, са оцилима, у црвеној боји,  неспорно је, по оцјени Суда, да се ради о симболима који представљају културу, традицију и историјско насљеђе само српског народа,  односно да се не ради о симболима са којима се могу идентификовати сви  грађани који живе у овом граду. Сагласно изложеном Суд је оцијенио да су оспореним одредбама Статута Града Бања Лука повријеђени члан 5. став 1. ал.1. и 2., те члан 10. Устава Републике Српске и члан 5. Закона о локалној самоуправи.
         
          С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд je на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11) донио одлуку, без доношења рјешења о покретању поступка.
 
 
          На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
 
         Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Зоран Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, проф. др Снежана Савић и Авдо Шпиљак.
 
 
 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
Број: У-30/10                                                                         УСТАВНОГ СУДА                  
20. фебруар 2013. године                                                    
                                                                                                   Џерард Селман
 
 
 
Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>