Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

          

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. maja 2024. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Naredbe broj T13 0 KTK 0059545 23 od 8. juna 2023. godine, koju je donijelo Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Darko Popović iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Naredbe broj T13 0 KTK 0059545 23 od 8. juna 2023. godine, koju je donijelo Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci. Davalac inicijative smatra da je osporena naredba, prema kojoj se neće sprovoditi istraga po njegovoj krivičnoj prijavi od 13. januara 2021. godine koju je podnio protiv direktora ZP „Elektrokrajina“ d.o.o Banja Luka, u suprotnosti sa članovima 14, 16. i 23. Ustava Republike Srpske. U inicijativi se, naime, navodi da je davalac inicijative od strane službenih lica „Elektrokrajine“ d.o.o Banja Luka raspoređen da radi na rizičnim poslovima koji su opasni po život, da mu nije omogućeno učešće i pravo žalbe u disciplinskom postupku koji je vođen protiv njega, te da je spriječen da pristupi podacima u službenoj evidenciji, odnosno pojedinim dokumentima koji se odnose na prestanak njegovog radnog odnosa. Slijedom navedenog, predlaže da Sud utvrdi da osporena naredba nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. 

Osporenu Naredbu broj T13 0 KTK 0059545 23 od 8. juna 2023. godine donijelo je Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci na osnovu člana 224. stav 4) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21). Ovom naredbom određeno je da se neće sprovoditi istraga po krivičnoj prijavi Darka Popovića od 13. januara 2021. godine, koja je zaprimljena u Okružnom javnom tužilaštvu dana 13. januara 2021. godine protiv Dragana Čavića, direktora ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav (1), Izlaganje opasnosti iz člana 136. stav (1), Povreda ravnopravnosti građana iz člana 139. stav (1) i Nesavjestan rad u službi iz člana 322. stav (1) Krivičnog zakonika Republike Srpske.

U postupku razmatranja inicijative, Sud je, prije svega, uzeo u obzir to da prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporene naredbe, Sud je ocijenio da ista nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. Radi se, naime, o pojedinačnom aktu, kojim je od strane postupajućeg javnog tužilaštva odlučeno da se neće sprovoditi istraga po krivičnoj prijavi protiv konkretnog lica za određena krivična djela.

Slijedom navedenog, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti ne prihvati ovu inicijativu.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

  

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                                        USTAVNOG SUDA

         

                                                                                                      Mr Džerard Selman          

Broj: U-56/23                                                                                

29. maj 2024. godine                                                            

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>