Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka b) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 21. aprila 2022. godine  d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

            Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 21-6/20 od 15. aprila 2020. godine i Zaključka o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa, broj: 22-1/20 od 16. aprila 2020. godine, koje je donio Republički štab za vanredne situacije.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Igor Sjerikov iz Banjaluke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 21-6/20 od 15. aprila 2020. godine i Zaključka o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa, broj: 22-1/20 od 16. aprila 2020. godine, koje je donio Republički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske. Davalac inicijative se poziva na odluke ovog suda broj: U-25/20 i broj: U-40/20 od 29. aprila 2021. godine, kojima je utvrđeno da zaključci o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske od 21. marta, 6. aprila, 27. aprila i 5. maja 2020. godine, koje je donio Republički štab za vanredne situacije, u vrijeme važenja nisu bili u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i zakonima, te predlaže da Sud ocijeni ustavnost i zakonitost i osporenih zaključaka, koje je donio isti organ i za koje je argumentacija potpuno ista. Pored navedenog, u inicijativi se ističe da osporeni zaključci nikada nisu objavljeni u skladu sa članom 109. stav 2. Ustava Republike Srpske i predlaže da Sud ocijeni ustavnost i zakonitost osporenih akata, iako su isti prestali da važe, jer se pred osnovnim sudovima u Republici Srpskoj vode prekršajni postupci radi povrede istih.

            U odgovoru na inicijativu koji je Sudu dostavio donosilac osporenih akata se navodi da je dan prestanka važenja Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 21-6/20 od 15. aprila 2020. godine i Zaključka o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa, broj: 22-1/20 od 16. aprila 2020. godine, preciziran ovim aktima, te se kao dan prestanka važenja akta čija se ustavnost, odnosno zakonitost osporava, navodi ponedjeljak, 20. april 2020. godine, u pet časova. Imajući u vidu datum podnošenja inicijative i vrijeme prestanka važenja akata čije se ustavnost i zakonitost osporavaju, donosilac osporenog akta predlaže da Sud ne prihvati datu inicijativu, jer je od prestanka važenja osporenih akata do pokretanja postupka pred Sudom prošlo više od godinu dana.

            Osporeni Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 21-6/20 od 15. aprila 2020. godine i osporeni Zaključak o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa broj: 22-1/20 od 16. aprila 2020. godine, donio je Republički štab za vanredne situacije na osnovu člana 45. tač. b), g) i z) Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 90/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 25/20), a u vezi sa Zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 11-2/20 od 30. marta 2020. godine i 20-5/20 od 13. aprila 2020. godine.

            Tačkom 1. Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa se u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom (COVID-19) u Republici Srpskoj naređuje zabrana kretanja od petka, 17. aprila 2020. godine, u 15 časova do subote, 18. aprila 2020. godine, u pet časova i od subote, 18. aprila 2020. godine, u 15 časova do ponedjeljka, 20. aprila 2020. godine, u pet časova.

            U postupku prethodnog razmatranja inicijative Sud je utvrdio da su osporeni Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa i Zaključak o dopuni Zaključka o zabrani kretanja u dane Vaskrsa prestali da važe istekom roka koji je preciziran ovim aktima, odnosno da su prestali da važe 20. aprila 2020. godine u pet časova, koji dan se navodi kao dan  do kada navedena zabrana traje.

            Tačkom 2. Amandmana XLII, kojom je dopunjen član 115. stav 1. Ustava Republike Srpske, utvrđeno je da Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe  ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine.

            Polazeći od toga da su osporeni zaključci prestali da važe 20. aprila 2020. godine, a da je inicijativa podnesena 6. maja 2021. godine, Sud je utvrdio da je inicijativa podnesena po isteku roka u kome Sud, saglasno tački 2. Amandmana XLII kojom je dopunjen član 115. stav 1. Ustava Republike Srpske, može odlučivati  o ustavnosti i zakonitosti akata i po prestanku njihovog važenja.

            Stoga je Sud na osnovu člana 37. stav 1. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12) odlučio da  ne prihvati datu inicijativu, jer je ista podnesena po isteku godine dana od dana prestanka važenja akata čija se ustavnost, odnosno zakonitost osporava.

            Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

            Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-32/21

21. aprila 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>